• ในวันสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือวันที่ 9 ธันวาคม 2549  เป็นวันคล้ายวันสถาปนา 39 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมค่อนข้างบางตา เพราะหลาย ๆ ท่านติดภารกิจงานคล้ายวันสถาปนา  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายแผนและวิจัย  (ผศ. ดร. ศุภชัย สมัปปิโต) ได้กล่าวสรุปในภาพรวมก่อนปิดการประชุม มีประเด็นสำคัญคือ

  •     1.     ถ้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามยังคงยืนยันที่จะอยู่ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการวิจัย แล้ว  คณาจารย์ พนักงานวิชาการ และ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง

  •     2.     การวิจัยจะต้องเน้นการวิจัยที่ทำกันเป็นทีม และ ข้ามสาขาในลักษณะที่เรียกว่า สหสาขา มากขึ้น  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องมีนโยบายที่จัดเจน ในเรื่องการส่งเสริม หน่วยวิจัย และ เรื่องวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบาย นี้  จึงฝากให้ ผู้เกี่ยวข้องกลับไปพิจารณาทบทวนกันใหม่ อาจจะมีการรวมหน่วยวิจัยที่คล้ายกัน หรือ เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน หรือ รวมโครงการวิจัยเข้าด้วยกัน

  •    3.     เรื่องของการ ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านรองอธิการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ โดยต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ว่ารัฐบาลใหม่จะสนับสนุนไปในทิศทางใด