ในการทำธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาหากจะมองหาธุรกิจใดเพื่อมาเสริมความแข็งแกร่ง นอกเหนือจากการมีครูที่มีความสามารถในการสอนแล้ว  กิจการที่น่านำมารวมเข้ากับโรงเรียนกวดวิชาน่าจะเป็นร้านเบเกอรี่ เพราะ

1.  อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ระหว่างรอเรียน หรือหลังเรียน

2.  เป็นที่นั่งคอยสำหรับผู้ปกครองระหว่างบุตร หลาน ที่กำลังเรียน 

3.  มีรายได้จากการเช่าสถานที่ที่จะได้จากร้านเบเกอรี่