"เราจะทำอย่างไรก็ตาม  เราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทำมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง"    เป็นสคำพูดของ ผอ.ศักดิ์พงษ์  ที่พูดแสดงความเห็น   ให้ข้อคิดกับสามเณรที่มาเรียนรู้กับห้องเรียน  Km  ที่สวนป่า

             ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นอย่างลึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกัน  มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในหลากหลายรูปแบบ อย่างน่าประหลาดใจ  ซึ่งคำพูดนี้สอดคล้องกับนายแพทย์ประสาน  ต่างใจที่ได้พูดไว้เกือบสิบปีก่อน  และยังสัมพันธ์กับทฤษฏีลิงร้อยตัวด้วย

              โจทย์ขององค์กรและสังคมไทยในปัจจุบัน  คือยังเชื่อและทำงานแบบแยกส่วนพยายามทำและอธิบายให้ทุกสิ่งทุกอย่างแยกจากกัน อย่างชัดเจน (สิ้นเชิง)  เราเลยหา  ความรัก  ความรักในความสามัคคี  ความรักในคุณธรรม  ไม่ค่อยเจอ (เลย)     แล้ว  "การสมานฉันท์"  เราก็ได้เพียงแต่พูดแต่การปฏิบัติจริงคงไม่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตเราแน่  ถ้าเรายังไม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงกัน  และเป็นอันเดียวกัน