หลักสูตรได้ตีกรอบให้ครูต้องสอน...สอนให้ตรงตามเวลา  ตรงเนื้อหา  และครบกระบวนการเรียนรู้และการวัดผล

ครูผู้สอนจึงใช้เวลาในแต่ละชั่วโมงที่สอน  หมดไปกับการสอนตามเนื้อหา  และมุ่งเน้นกระบวนการกลุ่ม  และฝึกทักษะการคิดด้วย

จะเห็นได้ว่า   ในแต่ละชั่วโมงนั้น  ครูต้องเตรียมการสอนให้กระชับ  และดำเนินการไปแบบลื่นไหล  คุ้มค่าเวลา

ลองหันมาดู..กิจกรรม..บางกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าความรักการเรียนรู้  สนุกสนาน ตามความสนใจของนักเรียนอย่างแท้จริง  กันบ้าง

ต้องพิจารณาธรรมชาติและวัยของนักเรียนที่สอนอยู่ว่า  ...พวกเธอต้องการอะไร

แน่นอน  ถ้าให้พวกเธอเลือก  เธอต้องเลือก  การเล่นอย่างสนุกสนาน

 

แต่จะให้นักเรียน  เล่น..อย่างเดียว...โดยไม่ได้รับความรู้เลยหรือ..ครูทำไม่ได้

และจะทำอย่างไรให้นักเรียนรู้คุณค่าในการเรียนรู้....จากกิจกรรม

ครูอ้อย....มักจะเน้นให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

******ให้นักเรียนมีความรู้

******ให้นักเรียนมีความสามารถ

******ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

         -  ให้นักเรียนมีวินัย

         -  มีความขยันหมั่นเพียร

         -  มีความรักและศรัทธาในครูและโรงเรียน

เกมส์....เป็นกิจกรรมที่นักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 โปรดปรานมาก  ครูต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างให้พร้อม 

แต่จะให้ดีที่สุดนั้น  นักเรียนต้องช่วยกันทำมา  และหามาด้วย  จะวัดความรับผิดชอบได้ทันที

และเมื่อ  เกมส์เริ่มต้น   ครูต้องฝึกให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเล็กน้อยและเป็นไปได้  เช่น  Let's play.   Go on.   Are you ready?  Your turn.  เป็นต้น

ในชั่วโมงนี้  จะมีคุณค่ากับนักเรียนมากเลย

เกมส์เล็กๆ....แต่มีคุณค่าใหญ่ๆสำหรับนักเรียน