วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  ชมรมผู้สูงอายุชุมชนกุดเป่งหมู่๖
นำโดยคุณพ่อสวัสดิ์  มังคละวงศ์  ประธานชมรมฯ   
คุณแม่มุกดา มังคละวงศ์ 
คุณพ่อพ่อจี  สักคำ 
คุณแม่สงวน  ศรีโยหะ
คุณพ่อทองใส  สันตนเดชา ประธานกรรมการสถานศึกษา 
ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับ
นักเรียนทุกคน  ทางโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
กราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้