เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพรุ่นที่ 19

เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพรุ่นที่ 19

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพรุ่นที่ 19

หลักการและเหตุผล

ไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปกติจะให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูฝน จึงส่งผลให้ผลิตออกสู่ตลาดมาก จึงเกิดปัญหาตามมาในเรื่องของราคาผลผลิตที่ต่ำ ผู้ปลูกจึงต้องมีความเข้าใจเรื่องการปลูกและการบังคับให้ออกดอก ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน

ปัจจุบัน เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการที่จะผลิตมะละกอให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องทำให้สิ้นเปลืองปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตร แต่มีความสนใจที่จะทำการเกษตร จึงต้องการความรู้ขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปลูกมะละกอ เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการได้เร็วขึ้น

จากปัญหาดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมการผลิตมะละกอคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการปลูกมะละกอ มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปลูก ปริมาณ และคุณภาพตามความต้องการของตลาดที่ต้นทุนการผลิตต่ำและให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพู

นความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรเพื่อนำไปศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตมะละกอที่มีคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการผลิตมะละกอคุณภาพไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลง ปลูก
3. เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวนรุ่นละ 50 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) 
โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 - 2 หลังจากโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางทางโทรสาร (034) 281086 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรมวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน


09.00 – 10.30 น. พันธุ์ และการเตรียมพื้นที่เพื่อการผลิตมะละกอ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

10.30 - 12.00 น. การเตรียมต้นกล้า การคัดเลือก และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. การปลูกและดูแลรักษามะละกอให้มีคุณภาพ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

15.00 – 16.30 น. ปฏิบัติการ เก็บเมล็ดและการเตรียมต้นกล้ามะละกอ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

16.30 – 17.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.***

*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน

ติดต่อภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน 
โทร 034 351889

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)