ประวัติและความเป็นมา กองทุน “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


1.  ประวัติและความเป็นมา

              กองทุน “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในวโรกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเวียนมาบรรจบในปีพุทธศักราช  2543     ที่คณะทันตแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เนื่องจากสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชชนนี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อการทันตสาธารณสุขของประเทศ โดยทรงห่วงใยและให้ความสำคัญในการที่ประชาชนจะต้องมีทันตสุขภาพที่ดี   ทรงเห็นว่าคนเป็นโรคฟันจะเจ็บปวดแสนสาหัส ที่สำคัญคือช่วยตนเองไม่ได้ ต้องพึ่งทันตแพทย์เท่านั้น ซึ่งประชาชนที่ด้อยโอกาสอยู่ชนบทแร้นเค้นขัดสนทุกด้านแม้ยาแก้ปวดหัวตัวร้อนสักเม็ดยังหาได้ยาก การถอนฟันยิ่งเป็นเรื่องสุดวิสัย ด้วยเหตุนี้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จึงต้องมีทันตแพทย์ร่วมอยู่ด้วย

                  ด้วยพระราชดำรัส พระราชทานแก่กรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ณ บริเวณตำหนักโครงการพระราชดำริ ท่าโป่งแดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 31  ธันวาคม  2530  ความว่า “เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2510 พวกหมอฟันได้ออกไปทำกิจกรรมเพื่อช่วยดูแลผู้คนที่เจ็บไข้ในทางฟัน ฉันก็ขอชื่นชมยินดีมากที่ได้ไปทำ เพราะว่าโรคฟันนั้นเป็นของที่สำคัญมากพอใช้อยู่ ถ้าใครเจ็บฟัน ถ้าไม่ได้รับการรักษาพยาบาลก็จะทำให้ได้รับความลำบากมากถึงกับกินไม่ได้เคี้ยวไม่ออก ก็ยังมีเชื้อโรคเข้าไปในช่องปากแล้วทำให้เป็นโรคอื่นได้อีก การที่ท่านไปช่วยพวกนี้ก็ได้ทำประโยชน์มาก ฉันก็มีความชื่นชมยินดี และขอขอบใจทุกคนแทนพวกที่ได้รับการรักษาพยาบาลจากท่านในทางฟันเป็นพิเศษ และโรคอื่นๆ ด้วยทุกคน ขอให้ท่านทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พอ.สว.นี้ จงได้รับการอวยพรจากฉัน คือให้มีความสุข ความเจริญ ทั้งกายและใจโดยทั่วหน้ากัน และเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อไป”

                  เหล่าพสกนิกรของพระองค์ล้วนคุ้นกับภาพอันชินตาของการเสด็จพระราชดำเนินสู่ท้องถิ่นชนบททุรกันดาร สุดเขตพระราชอาณาจักร ไม่ว่าเขาจะสูงเสียดฟ้า แม้อากาศจะหนาวเหน็บ หรือแสงแดดจะร้อนแรงเพียงใด องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง พระกรณียกิจของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานพระกรุณาธิคุณ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ในกิจการแพทย์และพยาบาลหลายแห่ง ทรงก่อตั้ง และส่งเสริมโครงการแพทย์อาสา เพื่อบริการตรวจรักษาแก่ประชาชนที่อาศัยในท้องถิ่นห่างไกล ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. ทรงสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขหลายแขนงให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนการที่ทรงใส่พระทัยส่งเสริมกิจการป้องกันและรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ล้วนแต่แสดงถึงพระราชจริยวัตรอันเป็นคุณานุปการต่อ      วงการแพทย์และสาธารณสุขของชาติ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเกียรติคุณต่างๆ แก่พระองค์เป็นจำนวนมาก เช่น ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยภายในและภายนอกประเทศจำนวนกว่า 20 ปริญญา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญอิสริยาภรณ์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศอีกจำนวนมาก เป็นต้น

                  นอกจากนี้พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าทันตสุขภาพที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านทันตสาธารณสุขที่มีมาต่อเนื่องยาวนาน เหล่าบุคลากรในวิชาชีพทันตแพทย์จึงถวายพระสมัญญานามว่า “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย”

                  ผศ.นิธิภาวี  ศรีสุข  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นความสำคัญของกองทุนดังกล่าว และในโอกาสที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนและรับประทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เพื่อขอพระราชทานพระกรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุน “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” คณะทันตแพทยศาสตร์ ในส่วนภูมิภาคคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินงานตามแนวพระราชประสงค์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน อาทิเช่น โครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อดูแลสุขภาพฟันและช่องปากในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน และในโรงเรียนเด็กตาบอด ตลอดจนการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริการทางด้านสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาทันตบุคลากร คณาจารย์ในคณะทันตแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสศึกษาอบรมดูงานในระดับสูง เพื่อนำเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ   พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นมหาศิริมงคลแก่พสกนิกรไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอพระราชทานพระกรุณาธิคุณทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุน และขอพระราชทานอนุญาตให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ชื่อกองทุน “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกองทุนที่ 2 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     ตามโครงการตามเอกสารประกอบ 1

                  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังแจ้งในหนังสือสำนักงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ที่ 697/202.10/2543  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2543 

                 นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานวโรกาสให้คณะกรรมการกองทุน “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเฝ้าถวายรายงานความก้าวกน้าของกองทุน และถวายพระกระยาหารค่ำในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2544 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังแจ้งในหนังสือสำนักงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ที่ 697/301.3/2543 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2543

2.  วัตถุประสงค์ของกองทุน

      1.   เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมป้องกันและบริการรักษาสุขภาพช่องปากต่างๆ อันเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนไทย โดยเฉพาะประชาชนผู้ด้อยโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีและสมบูรณ์ในอนาคต

      2.   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและวิจัยในวิทยาการใหม่ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ในการให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชน

3. รายนามคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และคณะกรรมการบริหารกองทุน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3162/2543  สั่ง ณ วันที่ 21  พฤศจิกายน  2543

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. คุณวาริน                พูนศิริวงศ์

4. คุณผาณิต              พูนศิริวงศ์

5. คุณสุมนา               อภินรเศรษฐ์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย  เพนธ์

7. นางดวงตา             ทองโสภิต

8. นางพนิดา              รักสุจริต

9. นางรัชนี                 อ้วนไตร

10. นางขนบพันธ์         ยุกตะนันทน์

11. อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

13. ทันตแพทย์หญิงรัมภา       เลาหสุรโยธิน

14. ทันตแพทย์หญิงจินตนา    จิรำไพกุล

15. ทันตแพทย์สุนัย                เลาหสุรโยธิน

16. ทันตแพทย์หญิงจินดา      นันทจิวากรชัย

17. ทันตแทพย์มนู                  สิริยุตตตะ

18. ทันตแทพย์หญิงวงจันทร์   ลาภานันท์

19. นางปราณี                         ธีรภานุ

20. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการบริหารกองทุน

            1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิภาวี       ศรีสุข                       ประธานกรรมการ

            2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ         อารีมิตร                   กรรมการ

            3.   รองศาสตราจารย์อรุณ              ทีรฆพงศ์                  กรรมการ

            4.   อาจารย์ ดร.สุวิทย์                    อุดมพาณิชย์            กรรมการ

            5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์        จิรวิบูลย์                   กรรมการ

            6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร       จิรวิบูลย์                   กรรมการ

            7.   รองศาสตราจารย์เทพฤทธิ์        วัตรภูเดช                 กรรมการ

            8.   รองศาสตราจารย์อินทรพล       หอวิจิตร                  กรรมการ

            9.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์     พุทธาศรี                  กรรมการ

          10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร         จันทร์เทวี                 กรรมการ

          11. อาจารย์ไชยวุฒิ                        พฤกษ์งามพันธ์        กรรมการ

          12. อาจารย์สุวิทย์                           วิมลจิตต์                  กรรมการ

          13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย           ยอดสุวรรณ             กรรมการและเลขานุการ  

          14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา         เลิศศิริวรกุล             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          15. เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4.  การดำเนินการก่อตั้งกองทุน

                  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดำริที่จะดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ตั้งแต่วันที่ 21  มิถุนายน  2543  จึงได้ดำเนินการเพื่อขอพระราชทาน       พระกรุณาธิคุณเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุน โดยดำเนินการประสานงานผ่านคุณดรุณี  พูลทรัพย์ เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และผศ.ดร.แน่งน้อย  เพนธ์ ซึ่งเมื่อความทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุน และประทานชื่อกองทุนว่า “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่า” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานพระอนุญาตให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการจัดทำถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองการกุศล จำนวน 1 ถ้วย  เพื่อเป็นรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเปตองการกุศลประเพณี เพื่อระดมทุนให้แก่กองทุนดังกล่าว ดังแจ้งในหนังสือสำนักงานเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 362/202.10/2543  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2543  นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่อาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคน 
                  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บริจาคเงิน 500,000.-บาท
                  หลังจากนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยวโรกาสเสด็จทัศนศึกษากับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 12-14  มกราคม  2544 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดประทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาตลอดจนผู้มีจิตศัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระกุศลก่อตั้งกองทุน “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเฝ้าในวันพฤหัสบดีที่ 11  มกราคม  2544 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

                  คณะกรรมการบริหารกองทุนจึงมีความเห็นร่วมกันว่าให้ถือเอาวันที่ 11  มกราคม 2543 เป็นวันจัดตั้งกองทุน “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

5.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

            คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ดังต่อไปนี้

      5.1 กิจกรรมวันจัดตั้งกองทุน “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 11  มกราคม  2544  เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณบดีนำคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารกองทุน และผู้บริหารคณะทันตแพทย-ศาสตร์ เข้าเฝ้าถวายรายงานเกี่ยวกับกองทุน และในโอกาสนี้ได้รับพระราชทานพระวโรกาสให้เบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบกองทุน เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึกในวโรกาสนี้ได้ประทานพระกรุณาเสวยพระกระยาหารค่ำ ซึ่งจัดถวายโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับผู้เข้าเฝ้าทูลพระบาทด้วย

      5.2 กิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านหัวภู หมู่ที่ 3 ตำบลกุดธาตุ กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 24  พฤศจิกายน  2543

      5.3 กิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกเดือนในปี พ.ศ. 2543 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลและด้อยโอกาสมีทันตสุขภาพที่ดี เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 100 ปี สมเด็จย่า พ.ศ. 2543

      5.4 กิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2543 ภายใต้การสงเคราะห์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

      5.5 กิจกรรมให้บริการทางทันตสุขภาพเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ จัดกิจกรรมในวันที่ 20  ตุลาคม  2543 มีกิจกรรมดังนี้

            -  จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            -  จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            -  ให้บริการทันตกรรมฟรี

            -  จำหน่วยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากในราคาพิเศษ

            -  การแสดงบนเวที

            -  ให้บริการตัดผมฟรี

      5.6 กิจกรรมเฉลิมฉลองการตกแต่งธงทิวประดับโคมไฟและตราสัญญลักษณ์ ในเดือนตุลาคม 2543

      5.7 กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเดือนตุลาคม 2543

      5.8 กิจกรรมลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลในปี พ.ศ. 2543

            -  ทางทันตกรรมบูรณะ 40%

            -  ทางทันตกรรมจัดฟัน

            -  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใส่ฟันปลอมของนักศึกษา

      5.9 โครงการอบรมศึกษาต่อเนื่อง

            -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมทางปริทันต์” ในวันที่ 27  กันยายน  2543    ณ ห้องบรรยาย 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับทันตแพทย์ทั่วไป

            -  จัดอบรมเรื่อง “ทันตกรรมจัดฟันเบื้องต้นสำหรับทันตแพทย์ ในวันที่  17-18  ตุลาคม  2543   ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้กับทันตแพทย์และนักศึกษาทันต-แพทย์ระดับหลังปริญญา

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Salive and its diagnostic power” สำหรับทันตแพทย์ ในวันที่ 16  พฤศจิกายน  2543  ณ ห้องอิศระ  ยุกตะนันทน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับทันตแพทย์ทั่วไป

      5.10 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาการกุศลประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการระดมทุนให้แก่กองทุน “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์     ในปี 2544 นี้ คณะฯจะจัดกิจกรรมแข่งขันเปตองการกุศล   โดยจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2544 ณ สนามสนามเปตองข้างสระว่ายน้ำ ชนเห็นชอบ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ผู้เขียนขอเก็บบันทึกเกี่ยวกับกองทุน “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะเริ่มก่อตั้งกองทุนไว้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
 

หมายเหตุ ตำแหน่งของทุกท่านเป็นตำแหน่ง ณ ช่วงปี พ.ศ. 2544       

หมายเลขบันทึก: 661463เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2019 19:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 พฤษภาคม 2019 19:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

เป็นบุญของนักศึกษานะคะ พี่บุญ พี่สบายดีไหมคะ

สบายดีค่ะ สนุกสนานกับการดูแลแม่ค่ะ คุณแก้วก็คงสนุกเลี้ยงหลาน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี