นิลเนตร์ 2

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
วันนี้เป็นการฝึกงานเป็นวันแรกมาถึงโรงเรียนเวลา 7.50น. ก็ยังทันเวลาอยู่วันนี้ได้รับมอบหมายให้ถ่ายรูปการมอบประกาศนียบัตรหน้าเสาธงในตอนเช้า จากนั้นเวลาประมาณ 9.30 น.ได้เข้าพบท่านผอ.เพื่อรายงานตัว ท่าน ผอ. ก็ให้โอวาทบ้างพอสมควร เวลาประมาณ10.00 น.ได้รับมอบหมายให้ประจำห้องโสตทัศนศึกษาและห้องส่งสัญญาณทางเสียงซึ่งเป็นห้องเดียวกันซึ่งห้องนี้ในตอนเช้าก่อนเข้าแถวจะมีการออกอากาศเสียงตามสายข่าวสาร ประกาศต่าง ๆ และเปิดเพลงประจำโรงเรียน  มีหน้าที่บริการยืมคืนอุปการณ์ในห้องโสตทัศนศึกษา และทำบันทึกรูปที่ถ่ายหน้าเสาธงตอนเช้าลงแผ่นซีดี และได้รับมอบหมายให้ลบข้อมูลจากแผ่นซีดีและม้วนวิดีโอที่ไม่ได้ใช้แล้วทั้งหมดในห้องเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หลังจากพักทานอาหารกลางวันแล้วตอนบ่ายได้จัดห้องโดยแยกอุปการณ์ต่าง ๆจัดเข้าที่และบางชิ้นที่ชำรุดเสียหายก็ทำบันทึกเพื่อส่งคืนฝ่ายพัสดุ  เวลา 15.15น.เข้าประชุมบุคลากรทั้งโรงเรียน ถึงเวลาประมาณ17.10น.เลิกประชุม กลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)