วันพรุ่งนี้คณบดีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ QA ของสำนักงานเลขานุการเรียบร้อยแล้ว ความจริงพูดเรื่อง QA ในที่ประชุมสำนักงานทุกครั้ง รอบนี้13 ธันวาคม 2549

      วาระการประชุม

      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

      รายงานความคืบหน้า QA สำนักงาน

      เรื่องเพื่อพิจารณา 

  • ทบทวน AAR การประเมิน QA สำนักงานเลขานุการ
  • การพิจารณารายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล
    คุณภาพภายในหน่วยงานย่อย
  • กำหนดวันตรวจติดตามและประเมินผล
  • ประเมินตนเองในวันนี้
  •  TOWS Analysis / การเก็บหลักฐานอ้างอิง บน Blog