ห้องปฎิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้บริการด้านการอ่านการยืมหนังสือและสื่อโสตฯแก่นิสิต ดว้ยการบริการ

ยิ้มแย่มแจ่มใส บริการฉับไวและเป็นกันเอง