โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส้ม รุ่นที่ 2

หลักสูตรวิทยากรส้ม รุ่นที่ 2

ท่านที่เคยฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส้ม รุ่นที่1 เข้าทบทวนได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนครับ ติดต่อภาควิชาพืชสวน โทร 034 351889 ครับ

วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส้ม รุ่นที่ 2

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2562

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. แหล่งกำเนิดและที่มาของพืชตระกูลส้ม, ส่วนต่างๆ และการจำแนกประเภทของส้ม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

10.30 – 12.30 น. ส่วนต่างๆ และการจำแนกประเภทของส้ม(ต่อ) (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.30-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. ส้มและพืชใกล้เคียง, การจัดแบ่งกลุ่มส้ม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

15.00 – 17.00 น. สรีรวิทยาและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของส้ม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

17.00-19.00 น. ต้นตอส้ม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2562

08.00-10.00 น. ธาตุอาหารและการให้ปุ๋ยส้ม (รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา)

10.00-12.00 น. ไวรัสและโรคคล้ายไวรัสและต้นพันธุ์ส้มปลอดโรค (รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. โรคแมลงศัตรูสำคัญของส้มและการใช้วิธีการป้องกันกำจัดส้มแบบผสมผสาน
(ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร)

15.00-17.00 น. สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตส้ม (ดร.อภิตา บุญศิริ)

17.00-18.00 น. ตอบข้อซักถาม / สรุป

อัตราค่าอบรม 2,800 บาท, รับจำนวน 15-40 คน

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หมายเหตุ หลักสูตรอบรมแต่ละหลักสูตรต้องผู้สมัครอย่างน้อย 15 คน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 034-351889 โทรสาร 034-351889 e-mail : [email protected]; วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี “ศูนย์วิทยาการพืชสวน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) เลขที่บัญชี 769-252-1812

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)