จังหวัดเลยประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จำนวน 201 แปลง


บันทึกประวัติศาสตร์ พื้นที่เป็นตัวตั้ง จังหวัดเลยประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จำนวน 201 แปลง รวมพื้นที่ 2,197.325 ไร่

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย มีการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2561 และเป็นครั้งแรก โดยที่ประชุมมีฉันทามติรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ จำนวน 13 แปลง รวมเนื้อที่ 196.5 ไร่ และแปลงระยะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ 188 แปลง เนื้อที่ 2,000.825 ไร่ โดยมีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 168 คน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด 2 คณะ ได้แก่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเลย และคณะกรรมการส่งเสริมและกลั่นกรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเลย โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเลย (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee Systems) ประกอบด้วย ที่ปรึกษา 5 ท่านได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาธารณสุขจังหวัดเลย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ปรึกษา มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเลย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมเป็นกรรมการ 20 คน โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยเป็นประธานคณะกรรมการ และ 3 หน่วยงานเป็นคณะกรรมการและเลขานุการร่วม ได้แก่เกษตรจังหวัดเลย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย และนายวินัย สุนทรสุข ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเลย โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่คือ 1) พิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรของจังหวัดเลย 2)ประสานงานระหว่างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS เลย กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดเลย เพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และ 3)วางแผนการทำงานและดำเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในจังหวัดเลยให้เข้มแข็งยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำสำคัญ (Tags): #เลย#อินทรีย์#pgs
หมายเลขบันทึก: 658988เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2018 06:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 ธันวาคม 2018 06:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี