การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561: พิธีมอบธงเอเอฟเอสให้กับเอเอฟเอสเขตและศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ


การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ฯ ช่วยให้เด็กรู้จักตนเองมากขึ้น ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้เรียนรู้ภาษา ได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฯ

พิธีมอบธงเอเอฟเอส
ประธานและคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้มอบธงเอเอฟเอส ให้กับเอเอฟเอสเขตทั้ง  81 เขต  และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์จำนวน 17 ศูนย์ฯ เนื่องจากธงเอเอฟเอสเดิม จัดทำมานานกว่าสิบปี อยู่ในสภาพทรุดโทรมจึงได้จัดทำขึ้นมาใหม่  

กิจกรรมฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร
คุณธนพร   จงเจริญศิริ 
ผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร ได้ กล่าวถึง โครงการต่างๆ ที่ฝ่ายฯ รับผิดชอบดูแลและดำเนินการในปี 2561  
    1.  โครงการศึกษาดูงาน  ประเทศจีน/  ประเทศฮังการี และประเทศรัสเซีย
    2.  โครงการ  Educator ณ ประเทศ  New Zealand  
    3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AFS Spirit Strengthening 
   * Train the trainers for Regional AFS Spirit Strengthening 2018 * จัดขึ้นเมื่อวันที่  9-11 พฤศจิกายน  2561 และจะขยายไปจัดในส่วนภูมิภาคเป็นลำดับต่อไป
    4. โครงการประชาสัมพันธ์  ผ่าน  Facebook  และได้เชิญชวนให้อาสาสมัครเอเอฟเอสกดติดตาม  เพื่อรับรู้ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ      

5. โครงการระยะ 1 ปี รุ่น 58   มีการสอบรับตรง ในกลุ่มประเทศ Diversity และประเทศจีน (หอพัก) 
6. โครงการระยะสั้น NEW ZEALAND /  DENMARK  
 โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ประเทศนิวซีแลนด์ เดือนเมษายน 2562 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เดินทางวันที่ 30 มีนาคม – 27 เมษายน 2562 และ  6 สัปดาห์ เดินทางวันที่ 30 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2562
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 6 มกราคม 2562  ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: Nunthaporn.f@afs.org 
  7. โครงการ เอเอฟเอส PEACE Program ระยะเวลา 3 เดือน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม ฯ   ในประเทศแถบยุโรป ในปี 2561 จัดขึ้นที่ประเทศอิตาลี 
 8. โครงการประเทศเปิดใหม่  อินเดีย  แคนาดา(หอพัก) ไอร์แลนด์
  

การพัฒนาระบบการรับสมัคร และการคัดเลือก  

คุณสราวุธ  โสโพธิ์ทอง   ผู้จัดการฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร
ได้พูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะ 1 ปี ว่าควรปรับเปลี่ยนระบบการรับสมัครหรือไม่  หากท่านใดมีข้อเสนอแนะก็สามารถแนะนำได้  โดยตอบแบบสอบถามผ่านแอพพริเคชั่นทางไลน์   ช่วยเพิ่มความสะดวกและมีความถูกต้องชัดเจน นอกจากนั้นคุณเกียรติชัย  ยานะรังษี ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตเขียงราย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการกระจายโอกาสไปยังสถานที่สอบในอำเภอห่างไกล  อีกด้วย  
กิจกรรมฝ่ายบริการการศึกษา
  คุณจินตนาการ  มูลทรัพย์   ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา ได้นำเสนอกิจกรรมของฝ่ายโดยรวมเช่น
  1. การจัดค่ายปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมฯ ก่อนเดินทาง ระยะเวลา 3 คืน 4 วัน ปีละประมาณ 6 ค่าย
    1.1 ค่ายปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมฯ ภาคพื้นทวีปใต้ ( ตุลาคม)   1 ค่าย
   1.2  ค่ายปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมฯ ภาคพื้นทวีปเหนือ
1.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ค่าย ( ปลายเดือน มีนาคม- ต้นเดือน พ.ค.)
     1.2.2 ประเทศในแถบยุโรป 1-2  รวม 2 ค่าย  ( ปลายเดือน มีนาคม- ต้นเดือน พ.ค.)
         1.2.3 ประเทศจีน  1 ค่าย   (ปลายเดือน มีนาคม- ต้นเดือน พ.ค.)
         1.2.4 ประเทศอิตาลี  1 ค่าย   (ปลายเดือน มีนาคม- ต้นเดือน พ.ค.) 
 มีการเชิญชวนอาสาสมัครมาเป็นวิทยากรค่าย  

2.  การดูแลผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

     คุณปทิตตา ศิริเลิศไชยากูล  ผู้จัดการฝ่ายบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและให้คำปรึกษากับน้องๆ และผู้ปกครองในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ณ ต่างประเทศ   

มีการ Warm up ก่อนนำเสนอข้อมูลสำคัญอันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา ต่อกระบวนการดูแลฯ คือ 

1. Adjustment   การปรับตัวเข้ากับครอบครัว สังคม ตามวิถีชีวิตของชุมชนที่นั่น เป็นเรื่องสำคัญหากไม่ยอมปรับตัว อาจอยู่ร่วมโครงการไม่จบโปรแกรม   
2. Health Issues ปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนตัว เมื่อเกิดอาการกำเริบขึ้นมาจึงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
3. Independent Travel Issue  การเดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ซึ่งมีกำหนดเวลาในการขออนุญาต และต้องได้รับการยินยอมจากครอบครัวที่ประเทศไทยด้วย
4. Mental Health Problems ปัญหาของสุขภาพจิตที่อาจแฝงอยู่โดยไม่ได้แสดงออกมาก่อน อาการบางอย่างก็แปลกจนไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้    
5. Drugs and Alcoholic Beverages ยาเสพติดและเครื่องดื่มอัลกอฮอร์ เป็นปัญหาสำคัญที่เมื่อเกิดขึ้นต้องถูกส่งตัวกลับทันที จึงควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกล
6. Natural Parents ปัญหาจากการวิตกกังวลเกินไป จนกลายเป็น Over Protection จึงส่งผลให้เด็กไม่ยอมปรับตัว หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางประเทศอุปถัมภ์รับไม่ได้
กิจกรรมฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร
คุณศิริลักษณ์  บูรพาวิจิตร  ผู้อำนวยการฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร

Global Citizenship
พลโลกในยุคปัจจุบัน มีการติดต่อสื่อสาร ทำธุรกิจ การค้า และร่วมกันพัฒนาในระดับนานาชาติในหลายๆ ด้าน  รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  แต่ในขณะเดียวกันเด็กของ Generation ME ชอบอยู่กับตนเอง มีความอดทนน้อยลง สื่อสารด้านเดียว ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  จึงไร้ทิศทาง และแก้ปัญหาชีวิตไม่ค่อยได้  ตัดสินใจโดยฉับพลัน
Exchange Program          
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ฯ ช่วยให้เด็กรู้จักตนเองมากขึ้น  ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้เรียนรู้ภาษา ได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฯ
โครงการรับอุปถัมภ์
1. โครงการรับอุปถัมภ์ระยะยาว  6 เดือน /  1 ปี
2. โครงการรับอุปถัมภ์ระยะสั้น  3 สัปดาห์ / 3 เดือน
3. โครงการ 18 Plus ( TA , Community Service)
ผู้เข้าร่วมโครงการชาวต่างชาติจำนวนมากเมื่อกลับไปแล้ว ก็ยังระลึกถึงประเทศไทย เดินทางกลับมาเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์  พาครอบครัวมาท่องเที่ยว และบางรายก็กลับมาแต่งงานกับคนไทย   
 AFS New Program  โครงการใหม่แกะกล่อง    
คุณนพพล(อั๋น) องค์ยลธรรม ผู้จัดการแผนกพัฒนาโครงการใหม่ฯ  

มีการแนะนำ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ใหม่ๆ ของเอเอฟเอส เช่น 

     โครงการไปประเทศอินเดีย   อยู่หอพักและอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในวันหยุด ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกโรงเรียนได้  ซึ่ง 1 โรงเรียนรับแค่ 1 คน เท่านั้น
     โครงการไปประเทศไอร์แลนด์  ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และใช้เงินยูโรเป็นหลัก มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูง  ที่น่าภูมิใจคือ เขาต้องการรับชาติอื่นที่ไม่ใช่ชาวยุโรปเป็นประเทศแรกคือ ประเทศไทย  *** The Choice is Yours ***
     โครงการไปประเทศแคนาดา โซนภาษาอังกฤษ  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯจำนวน  22 โรงเรียน  
     ข้อดีที่น่าสนใจ
     1. Private School
     2. Certificate Apple School .
     3. Lots of sport & Nature
     4. 30 kms. from downtown Montreal
     5. English & French Provided
     โครงการไปประเทศเดนมาร์ก ระยะสั้น ( 4 -31 มีนาคม  2562) เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการไประยะเวลานานๆ  
     โครงการ PEACE  ประเทศแถบยุโรป ระยะเวลา 3 เดือน  จะได้ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการจากนานาประเทศทั่วโลก
 ***...ขอขอบคุณ ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ...*** 

หมายเลขบันทึก: 658952เขียนเมื่อ 26 ธันวาคม 2018 14:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 ธันวาคม 2018 19:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี