เปิดการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

เปิดการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

        เช้าวันที่ 14 ธ.ค.61 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ไปเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.61 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละส่วนราชการจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกัน

        หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงผลร้ายการทุจริตทุกรูปแบบ รู้จักแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รักษาหวงแหนสาธารณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในถิ่นที่อยู่ของตน.  ตลอดจนสังคมประเทศชาติ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ต่อไป

https://youtu.be/N-ZLlJ_d4j8

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)