msu research 2550

 • ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2549 กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเขีนข้อเสนอโครงการวิจัยเอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิจัย นำองค์ความรู้ใหม่ไปปรับปรุงพัฒนางานของตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
 • หลังจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายแผนและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดแล้ว  ได้บรรยายถึงเงื่อนไขที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการวิจัย และ สิ่งที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการวิจัยเช่น Central Laboratory, University Business Incubator และ Technology Business Incubator เป็นต้น  สิ่งที่ท่านอธิการบดีคาดหวังจากการสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์อันหนึ่งก็คือ ต้องการจะได้เห็น ศาสตราจารย์ คนแรกของ มมส. จากผลงานการวิจัยและพัฒนา ในเวลาอันใกล้นี้
 • ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายของ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ จากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในหัวข้อ ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยการวิจัยและการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย 

  อาจารย์ได้เล่าถึงแนวทางการทำวิจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่มีผลกระทบสูงต้องมีการทำงานเป็นทีม หรือ เป็นกลุ่ม โดยได้เล่าถึง กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Polymer Processing and Flow) หรือ ที่เรียกย่อว่า กลุ่ม P-PROF ของอาจารย์ทำงานร่วมกันอย่างไร ?  ต้องสร้างบรรยากาศห้องวิจัยให้สมาชิกอยากทำงานโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามที่สมาชิกต้องการ  การสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่โดยการให้ยืมเงินจากกองกลางของกลุ่มไปใช้ก่อน  เป็นต้น     นอกจากนั้นอาจารย์ยังเน้นการทำงานร่วมกับนักวิจัยกลุ่มอื่น ๆ ในลักษณะเป็นเครือข่าย

research msu 2550

 • อาจารย์ได้ให้ข้อคิดว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยจะต้อง มีความรู้และจัดการความรู้ใน 3 ลักษณะ คือ 
       1.     การผลิตความรู้และองค์ความรู้  - จากการประดิษฐ์ วิจัยและพัฒนา และ ออกแบบทางวิศวกรรม
      
  2.  การกระจายความรู้ - จากการสอน การตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการนำเสนอในวิธีการต่าง ๆ
      
  3. การใช้ความรู้  - จากความร่วมมือกับภาคการผลิต และ การใช้งานจริงอื่น ๆ   

 • ปัจจัย หรือ กุญแจสู่ความสำเร็จ (Key Success Fator)          
      
  1. ต้องมีการทำงานเป็นทีม หรือ เป็นกลุ่ม         
      
  2. เน้นการทำงานร่วมกับนักวิจัยกลุ่มอื่น ๆ ในลักษณะเป็นเครือข่าย