อาทิตย์ นี้ ไปนิเทศ โรงเรียนโครงการโรงเรียนใกล้บ้าน (ใกล้สำนักงาน)

เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการใช้รูปแบบการเรียนการสอน โครงงาน การพัฒนาการอ่าน ค่านิยมและลักษณะนิสัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ ความเข้มแข็งของสถานศึกษาด้วยการนิเทศภายในได้พบเห็นผลงาน ดีดี ของหลายโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านบึงสาร

ผลการประเมินรอบสอง จาก สมศ. มีพอใช้ 1 มาตรฐาน นอกนั้น ดี หรือดีมาก  ...เยี่ยมจริง ๆ..................ทำไมดี น่าฉงน...รู้แล้ว... เพราะมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ถูกทาง  โดยมีการสอนแบบบูรณาการทั้งโรงเรียน คุณครูวางแผนร่วมกันเป็นสายชั้น ทุกชั้น

โรงเรียนบ้านดอนขวาง

ใกล้วัดใหญ่ สง่างาม  จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานกว้างขวาง มีหลักฐานผลงานหลากหลาย

โรงเรียนบ้านหนองตาคง

ท่านผอ. สมาน กลับเป็นสุข   บริหารงานเข้มแข็ง ขยายผลเรื่องการใช้รูปแบบการเรียนการสอน การเสริมสร้างค่านิยมและลักษณะนิสัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   ให้กับคุณครูทุกคน ถ่ายเอกสารแจกทุกคนด้วย  เยี่ยมจริง ๆ

โรงเรียนมีงานสำคัญคือการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกได้ผล 100 % และทำอย่างต่อเนื่อง ศน. เกรียงศักดิ์ชื่นชมผลงานจะประกาศเป็นโรงเรียนแบบอย่าง

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

คะแนน NT สูงวิชา วิทยาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ ก็ทึ่ง....เลยได้ทราบว่าโรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานกว้างขวางโดยเฉพาะโครงงานวิทยาศาสตร์   ....และโรงเรียนได้รับรางวัล จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น

ได้รู้จักคุณครู นิยม ฟื้นทะเล (น้อง)  มีความสามารถเพียบ เป็นพิธีกรระดับชาติ  นาฏศิลป์ ฟ้อนรำเป็นที่หนึ่ง จัดกิจกรรมสัมพันธ์เป็นว่าเล่น......