เมื่อกล่าวถึงอุปกรณ์การสอน ส่วนมากมักจะนึกถึงสิ่งที่ต้องสร้างขึ้น หรือต้องจัดทำขึ้น  แท้จริงแล้วบางอย่างมีอยู่ในธรรมชาตินั่นเอง  เช่น ต้นไม้  ใบหญ้า  สัตว์  เศษวัสดุ  สิ่งของต่าง ๆ ฯลฯ  เพียงแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่รู้จักคิดและดัดแปลงให้เข้ากับบทเรียน ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างมาก
                  ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จากสื่อธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวเรา สิ่งสำคัญอีกประการก็คือ เทคนิคการตั้งคำถามที่ก่อให้เกิดความคิดคือการใช้คำถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียน เช่น
                  1.  สิ่งที่กำหนดให้  สามารถให้ประโยชน์อะไร  อย่างอื่นอีก
                  2.  สิ่งที่กำหนดให้  สามารถใช้ประโยชน์ แทนอะไรหรือเหมือนกับอะไรได้อีก
                  3.  สิ่งที่กำหนดให้  สามารถดัดแปลงได้อย่างไร  หรือดัดแปลงเพื่อใช้         ประโยชน์ได้ใหม่อย่างไร
                  4.  สิ่งที่กำหนดให้  อาจจะให้จัดใหม่  ให้เป็นอย่างไร
                                                  ฯลฯ
                  ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน และสามารถส่งเสริมให้พัฒนาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะ