ช่วงนี้เป็นการตรวจสอบรายรับจริงเพื่อขยายวงเงินในการเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานที่ไม่พอใช้ ซึ่งกำหนดในไตรมาสแรก งบบุคลากร ค่าตอบแทน 25% งบดำเนินการ 10% ในแต่ละหน่วยงานขณะนี้วงเงินเต็มไม่สามารถเบิกได้ จึงทำให้แต่ละหน่วยงานทำบันทึกขอเพิ่มวงเงินที่กำหนดข้างต้นของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เบิกจ่ายเงิน ซึ่งในปีนี้ได้จัดสรรงบประมาณแบบสมจริง มีรายรับเข้าจริงจึงจะจ่ายเงินได้ จึงทำให้กองคลังฯช่วงนี้ตรวจสอบรายรับจริง โดยมีการตรวจสอบรายรับจริง คือ ตรวจสอบรายรับค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของแต่ละหน่วยงานจากระบบการเงินนิสิตที่แสดงค่าของ FTES ของแต่ละหน่วยงานโดยนำรายรับค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนมารวมกันแล้วให้หักให้ส่วนกลาง ถ้าเป็นคณะหัก 50:50  หักให้มหาวิทยาลัย 50% ให้คณะ 50%โครงการภายนอกหัก 65: 35 หักให้มหาวิทยาลัย 35% ให้คณะ 65% แล้วนำส่วนของคณะ/โครงการนำมาหักที่มหาวิทยาลัยจัดสรรในส่วนงบบุคลากร ค่าตอบแทน งบดำเนินงานถ้าเงินเหลือที่หักแล้วทางกองคลังก็จะเสนอให้ขยายวงเงินให้แต่ละคณะและโครงการโดยจะส่งให้หน่วยงานคณะ/โครงการทราบและส่งกองแผนเพิ่มวงเงินขยายต่อไป