ปฐมนิเทศผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษา2/2561

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เทียบระดับ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่2/2561 การปฐมนิเทศผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายพานิช ศรีงาม ได้ให้แนวคิดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ว่า “การประเมินเทียบระดับการศึกษา เป็นวิธีการหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้มีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงานมาประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา โดยหลักการของการประเมินจะมุ่งเน้นการประเมินความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม มากกว่าการประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชา โดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายทั้งการทดสอบความรู้ ประสบการณ์ การประเมินเชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการประเมิน ซึ่ง กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาทำหน้าที่เป็นศูนย์เทียบระดับการศึกษา ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาสได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน ด้วยสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจหรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียน ได้มีโอกาสเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา และได้รับวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ เทียบเท่าในระบบโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง” หลังจากนั้น อ.ผ่องกมล สาคร หัวหน้างานเทียบระดับได้ชี้แจงการกระบวนการเทียบระดับการศึกษา และมอบให้ อ.นวพร คุณีพงษ์ นำเสนอ Presentation บรรยากาศกระบวนการประเมินเทียบระดับครั้งที่1/2561 แนะแนวเกี่ยวกับการประเมินมิติประสบการณ์ และเทคนิคการจัดทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ เพื่อให้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกช่วงเวลาการทำงานครูเก๋ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

658017

เขียน

17 Nov 2018 @ 20:32
()

แก้ไข

17 Nov 2018 @ 20:41
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก