วันที่ 6 ธันวาคม 2549 ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ 13 อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง เดือนนี้สัญจรไปจัดที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้างฉัตร ดิฉันติดภาระกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกศน. วัดโบสถ์ จึงได้มาร่วมประชุมช่วงท้าย ๆ เพียง  ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างเวลา 10.30-12.00 น

 การประชุมครั้งนี้ดิฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเรื่องของการจัดการความรู้ จึงขอชมเชยด้วยความจริงใจ ด้วยความพยายามของอ.บุษบา มาลินีกุล พร้อมทีมงานสารสนเทศที่ได้ช่วยกันปรับปรุงเว็บไซด์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ความพยายามในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้กศน.ลำปางในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดี เนื่องจาก ต่อไปคลังความรู้ต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย  สามารถเผยแพร่ต่อสาธาณชนผ่านทางเว็บไซด์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง lpg.nfe.go.th

ใน เว็บไซด์จะมีบล๊อคสายตรงผู้อำนวยการ โดยให้แต่ละศบอ. รายงานผลการปฏิบัติงานมาทางนี้ได้เลย เดิมทุกสิ้นเดือนทุก ๆ ศบอ.จะต้องจัดทำรายงานรูปเล่มเป็นเอกสารแจกให้กับทั้ง 13 อำเภอ ต่อไปนี้ทุก ๆ ศบอ.ก็สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละสถานศึกษาจากเว็บไซด์ได้เลย ทำให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษในการจัดพิมพ์รูปเล่มเอกสาร อีกทั้งสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นระบบการจัดการที่ทันสมัยก็คือ เจ้าหน้าการเงินศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด จะติดต่อแจ้งรายการยอดเงิน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่แต่ละศบอ. ขออนุมัติเบิกเงิน ผ่านทางเว็บโซด์นี้เช่นเดียวกัน และถ้าศบอ.มีปัญหา หรือข้อคำถามก็เขียนมาถามโดยตรงหาเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงผ่านตรงนี้ได้เลย ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะการติดต่อสื่อสารกันจะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้งกันได้มากเลยทีเดียวค่ะ ที่ผ่านมาจะแจ้งทางโทรศัพท์ หรือทางแฟกซ์ และทางหนังสือราชการ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันเนื่องจากอยู่ไกลกันคนละอำเภอ แต่ต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ติดต่อกันโดยตรง ดิฉันคิดว่าการทำงานจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการ ดาวโหลด์หนังสือราชการที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดส่งให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จากเว็บไซด์ ทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลาย ๆ ทาง ผู้รับได้รับหนังสือแน่นอนถ้าเปิดเว็บไซด์

ตอนนี้ก็รอให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแจ้งe-mail address เพื่อส่งหนังสือราชการจากศบอ.ไปยังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ถ้าทำได้การติดต่อสื่อสารก็จะเร็วมากยึ่งขึ้น ขอชมเชยด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ
6 ธันวาคม 2549