วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2549  ช่วงเช้าได้จัดทำเอกสารที่บันทึกข้อมูลการเข้ารับการอบรม ที่ทำเสร็จแล้วเก็บเข้าแฟ้มเอกสารให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นหมวดตัวเลข 1 - 9 แล้วช่วงบ่ายไปเช็คอุปกรณ์สำนักงานว่าปี 2550  ที่ต้องจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มีอะไรบ้าง แล้วกลับมาทำงานบันทึกข้อมูลพนักงานด้วยโปรแกรม ( Haddi ) จำนวน 200  คน