เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ศูนย์บริการวิชาการ โดย ผอ. JJ ได้พา คณาจารย์ และทีมงานกว่า 20 ท่าน ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่บ้านคำปลาหลาย อ.อุบลรัตน์ โดยมีคุณหมอทานทิพย์ พ่อใหญ่แสวง พ่อใหญ่บุญมี และคุณมาร์ติน ให้การต้อนรับ

·       พ่อใหญ่แสวงเล่าให้ฟังว่าประมาณ 20 กว่าปีก่อนหมู่บ้านประสบปัญหาแห้งแล้ง ยากจน ถูกนายทุนหลอก เคยปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ปอแก้ว ข้าวโพด มะเขือเทศ ยิ่งทำยิ่งจน สุขภาพก็ยิ่งเสีย

·       จึงรวมกลุ่มกันประมาณ 10 คน หารือกันว่าจะทำอย่างไร จึงจะแก้ปัญหาได้ จึงได้ข้อตกลงกันว่าจะทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

·       ได้ผลผลิต มีกิน มีแจกเพื่อบ้าน ทำให้คนในหมู่บ้านเห็นตัวอย่าง จึงขอเข้าร่วมกลุ่ม จนทุกคนในหมู่บ้านหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งหมด และไม่ใช้สารเคมี

·       ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีอยู่มีกิน มีสิ่งแวดล้อมดี มีภูมิคุมกัน ศีลธรรมเข้มแข็ง (ไม่มีขโมย )

·       สอนลูกหลานให้พึ่งพาตนเอง ทำมาหากินได้ และรักถิ่น โดยจัดให้มีค่าย เด็กรักถิ่น

·       ปัจจัยสู่ความสำเร็จของชุมชน คือ ผู้นำต้องดีมาก ชาวบ้านต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนและชุมชน ชาวบ้านต้องการแก้ปัญหาเพื่อชุมชน

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"> ทางเข้าหมู่บ้านคำปลาหลาย</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal">คุณหมอทานทิพย์คุณเอื้ออำนวยของหมู่บ้าน</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal">พ่อใหญ่แสวงสมาชิกกลุ่มรุ่นบุกเบิกเล่าประวัติของหมู่บ้าน </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal">คุณมาร์ติน ที่พึงพอใจกับชีวิตที่พอเพียง</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"></p>  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"> คุณมาร์ตินกับลูกชาย</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal">ไม้ประดับ (ผัก) ข้างถนนทางเข้าหมู่บ้าน ชาวบ้านจะปลูกเฉพาะไม้ประดับที่กินได้</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"> </p>