การจัดทำบัญชีต้นทุนก็เป็นตัวชี้วัดที่  12  ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ที่กองคลังและพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งอยู่ในมิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ได้หารือกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จะทำบัญชีต้นทุนอย่างไรซึ่งยังไม่เคยทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยในปีที่ผ่านมาเลย และให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องไปอ่านคู่มือเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยก่อน และได้มอบให้ผมไปติดต่ออาจารย์คณะบัญชีให้มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชีต้นทุน ซึ่งขณะนี้ได้ติดต่อได้แล้วอาจารย์พร้อมจะมาเป็นที่ปรึกษา และจะนัดประชุมในครั้งต่อไปในการวางแผนในการจัดทำบัญชีต้นทุน ซึ่งขณะนี้ก็ล่วงเลยมานานแล้วจะสิ้นไตรมาสแรกแล้วยังไม่มีอะไรเลย ถ้าเราทำบัญชีต้นทุนได้สำเร็จก็จะให้ประโยชน์ คือ

1. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในงานที่รับผิดชอบเพื่อควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนของหน่วยงาน

2. ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการจัดทำบัญชีต้นทุนในการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า

3. ข้อมูลต้นทุนที่แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพันธกิจ หรือกิจกรรมจะช่วยทำให้การวัดผลการดำเนินงานเป็นไปได้โดยง่ายโดยนำข้อมูลที่ได้วัดผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงาน

4. เพื่อให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลต้นทุนในการปฏิบัติงาน วางแผนการทำงานในอนาคตและพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

5. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลต้นทุนมาช่วยในการพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ