ร่วมพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

ติดต่อ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

979 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

http://www.thaihealth.or.th

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่าง เป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว