Curriculum Action Research โดย Jame Mckernan สำหรับอาจารย์ที่ต้องการใช้ AR ปรับปรุงการเรียนการสอนของตัวเอง หาอ่านได้ที่ห้องสมุด มมส หรือ มศว