นงนุช เชาว์ศิลป์
โรงพยาบาลระยอง

ผลการศึกษา
– การศึกษาาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการกระทำรุนแรงในเด็กและสตรีที่ ชัดเจน ข้อมูลที่พบเป็นเพียงจำนวนเล็กน้อยที่เปิดเผยและมาใช้บริการในโรงพยาบาล ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพบริการให้ความช่วยเหลือฯ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายผลลงสู่ชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงมี ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548