สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งว่า

ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในระดับเขตพื้นที่   เข้าร่วมสังเกตการณ์  พร้อมรับฟังคำชี้แจงการประเมินระหว่างคณะผู้ประเมิน  กับสถานศึกษาที่ถูกประเมิน  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและสามารถวางแผนพัฒนาช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สถานศึกษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนั้น  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ได้แจ้งให้ทราบว่า  สำนักงานไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในระหว่างขั้นตอนของการประเมิน    แต่สามารถเข้ารับฟังผลการประเมินได้ในช่วงของการเสนอผลการประเมินด้วยวาจาในฐานะผู้สังเกตการณ์