ศูนย์อนามัยที่ 11 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำการจัดการความรู้ ไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาองค์กร ด้วยมีเป้าหมายให้บุคลกร เก่ง ดี มีสุข ค่ะ

โดยมุ่งประเด็นการพัฒนาในบริบทใน 3 ด้าน ก็คือ

  • ทุน ... โครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสารเทคโนโลนี เศรษฐกิจ บุคลากร
  • ความรู้ ... แหล่งความรู้ และปัจจัยเอื้อในการเข้าถึงความรู้
  • สังคม ... ความคาดหวัง นโยบาย ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ

 

 

รู้เรื่องราวเพิ่มเติม หาอ่านได้ที่นี่ ค่ะ พาชมฐาน KM ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีฯ