“สองราชอาณาจักร หนึ่งเป้าหมาย (Two Kingdoms, One Destination)” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

คณะศึกษาดูงาน จากราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงานร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด  สหกรณ์เพื่อการศึกษา learning by doing ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย 


ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากราชอาณาจักรภูฏาน มาศึกษาดูงานที่ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด สหกรณ์เพื่อการศึกษาแบบ learning by doing ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้มาศึกษาดูงาน ซึ่งนำโดยอธิบดีกรมที่เกี่ยวกับการสหกรณ์ การเกษตร และการปศุสัตว์ ก็นำความรู้เรื่องการสหกรณ์ในประเทศไทยที่พอจะทราบจากการทำงานและศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนกับคณะของท่านไปบ้างเพียงเล็กน้อย

ศรัทธาในแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้หลักปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ของราชอาณาจักรภูฏาน และภูมิใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนของทั้งสองประเทศ เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนได้

เมื่อวานเวลาน้อยไม่ทันได้แลกเปลี่ยน ขอฝากประสบการณ์ ไปยังเพื่อชาวภูฏาน ว่า ขณะนี้ประเทศไทย กำลังประสบปัญหาสำลักการพัฒนา คือ ปัญหาเรื่องขยะพลาสติก และสารเคมีที่เป็นพิษจากการผลิตทางการเกษตร  ขอให้เพื่อชาวภูฏานระมัดระวังจะได้ไม่เป็นแบบประเทศไทยในเวลานี้ การทำเกษตรอินทรีย์ที่เพื่อนภูฏานทำอยู่นั้นดีแล้ว  แต่อยากขอความรู้ เรื่อง การท่องเที่ยวแบบ Earth save tourism มาใช้ในประเทศไทยบ้างครับ :)

และขอฝากประสบการเรื่อง การสหกรณ์ไทย ไปกับบันทึกที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 3 บันทึกนี้

1. https://www.gotoknow.org/posts...

2. https://www.gotoknow.org/posts...

3. https://www.gotoknow.org/posts...


พีระพงศ์ วาระเสน
7  กันยายน  2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)