การฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก แม่ฮ่องสอน

ยอดดอย
นี่เป็นก้าวแรกที่ อบต. จะสามารถทำแผนงานเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นระบบ โดยมีตัวแทนจากเด็กและเยาวชนเข้าร่วม และมีทีมสหวิชาชีพทั้งระดับจังหวัด และระดับตำบลเป็นพี่เลี้ยง กลไกนี้ (ผมคิดว่า)ไม่เคยมีมาก่อน จึงเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง

สัปดาห์ที่ผ่านมา สโมสรผู้นำเยาวชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน (สยชช.) อำเภอปางมะผ้า กับสภาเด็กและเยาวชน อำเภอปางมะผ้า ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด (ครู ก) ตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ที่รัฐบาลจัดขึ้น

 บรรยากาศการฝึกอบรม
บรรยากาศการประชุมที่ รร.เชียงใหม่ฮิลล์

ที่มาที่ไปของโครงการนี้ มาจากเวทีระดับนานาชาติ กล่าวคือ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษ สมัยที่ 27 ว่าด้วยเรื่องเด็ก (United Nations General Assembly Special Session on Children หรือ UNGASS) เมื่อ พ.ค. 2545 ที่นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2010 ที่ประชุมได้รับรองเอกสารแนวทาง“โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” อันมีผลผูกพันให้ประเทศไทยตองนำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำแผนปฏิบัติการของประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2559 สำหรับประเทศไทยมี 11 มาตรการดำเนินงาน โดยสาระสำคัญของทุกมาตรการมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกคนในประเทศไทย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนาในทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้เด็กเติบโตตามศักยภาพของตน

 

สำหรับประเทศไทย โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กนี้ มีเจ้าภาพร่วมสองหน่วยงาน คือ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จัดทำขึ้น โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชน และมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริม ผนวกเข้าเป็นแผนงานสานต่อสืบไปอย่างยั่งยืน

 

ทีมสหวิชาชีพเป็นกลไกสำคัญของโครงการนี้ มีอยู่สองระดับ คือ ทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด หรือเรียกสั้นๆว่า ครู ก (ประมาณ 10 คน) และทีมสหวิชาชีพระดับตำบล หรือเรียกสั้นๆว่า ครู ข (ประมาณ 30 คน/ตำบล) ครู ก จะทำหน้าที่ในการฝึกอบรม ติดตามผล นิเทศก์ ให้คำแนะนำ ต่อทีม ครู ข ส่วนทีม ครู ข เป็นทีมปฏิบัติ ต้องลงไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยในปี 2550 จะมีพื้นที่ปฏิบัติงานจัหวัดละ 5 ตำบลๆละ 1 หมู่บ้าน

 

การฝึกอบรมเป็นทีมสหวิชาชีพ จัดขึ้นที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ตั้งแต่ 27 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 2549 มีผู้เข้าร่วมจาก 15 จังหวัดภาคเหนือ ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจ ที่ทางจังหวัดและรัฐบาลเห็นความสำคัญขององค์กรเยาวชนกลุ่มเล็กๆที่ทำโดยคนเล็กๆในพื้นที่ และน้องเอิร์น (ด.ญ. เอื้ออารีย์ ทิศขน)ซึ่งเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เป็นผู้เข้าประชุมเป็นทีมสหวิชาชีพครั้งนี้ ก็มีอายุน้อยที่สุดในการประชุม คือ 14 ปี แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ประชุมให้ความเมตตากับเธออย่างมาก สะท้อนท่าทีที่เปิดกว้างจากภาครัฐ ในการเปิดโอกาสรับฟังเสียงเด็กมากขึ้นจริงๆ

 

ทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัดของแม่ฮ่องสอน

  ทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัดของแม่ฮ่องสอนครับ 

 

โครงการนี้ คาดว่าสภาเด็กและเยาวชน จะเป็นทีมครู ข ที่สำคัญในการร่วมคิด กำหนดรูปแบบ วางแผน และลงปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ใหญ่ในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยรัฐกำหนดให้ อบต. ต้องทำแผนต่อยอดไว้ด้วย ในส่วนภาคเหนือ หลายจังหวัดได้ทำลุล่วงไปแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผล

 

นี่เป็นก้าวแรกที่ อบต. จะสามารถทำแผนงานเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นระบบ โดยมีตัวแทนจากเด็กและเยาวชนเข้าร่วม และมีทีมสหวิชาชีพทั้งระดับจังหวัด และระดับตำบลเป็นพี่เลี้ยง กลไกนี้ (ผมคิดว่า)ไม่เคยมีมาก่อน จึงเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง

 

การอบรมทั้ง 5 วันครั้งนี้ ส่วนตัวได้มีความเข้าใจแผนงานของโครงการ และยังได้ความรู้อีกมาก เกี่ยวกับสถานการณ์ และจิตวิทยาพัฒนาการของคนวัยต่างๆ รวมถึงความรู้ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนโครงการนี้ เช่น ประสบการณ์จากโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ปี 2549 (ปีแรกของโครงการ) แนวคิดสากลว่าด้วยการพัฒนาเด็กซึ่งทำให้งานพัฒนาในพื้นที่ก้าวทันกระแสโลก ทำให้สามารถที่จะ “think global , act local” ได้ ทั้งยังได้รู้จักกับบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กมากมายทั้งจากภาครัฐและเอกชน 15 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะทีมจากเชียงรายที่มีบริบทของความหลากหลายทางชาติพันธุ์คล้ายๆกันกับแม่ฮ่องสอน

 

สำหรับความคืบหน้า จะได้นำมารายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไปครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สโมสรผู้นำเยาวชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำสำคัญ (Tags)#อบต.#คาราวานเสริมสร้างเด็ก#จังหวัดแม่ฮ่องสอน#การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน#สภาเด็กและเยาวชน

หมายเลขบันทึก: 64980, เขียน: 03 Dec 2006 @ 16:13 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)