เผยแพร่ผลงาน


ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาไทย

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด เรื่องเล่าจากชายแดนใต้

ผู้ศึกษา นางอารยา ตอแลมา

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านปูลัย

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน

จับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด เรื่องเล่าจากชายแดนใต้

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด เรื่องเล่าจากชายแดนใต้ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด เรื่องเล่าจากชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านปูลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด เรื่องเล่าจากชายแดนใต้ จำนวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทย ที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด เรื่องเล่าจากชายแดนใต้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที ( t-test )

ผลการศึกษาปรากฏว่า 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด เรื่องเล่าจากชายแดนใต้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/85.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด 2) หลังการทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด เรื่องเล่าจากชายแดนใต้ นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด เรื่องเล่าจากชายแดนใต้ 

หมายเลขบันทึก: 649228เขียนเมื่อ 29 กรกฎาคม 2018 22:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 กรกฎาคม 2018 22:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี