เปิดฝึกอบรมหลักสูตรใหม่เรื่อง คุณภาพของผัก และผลไม้สด รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสนจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561

เรื่อง คุณภาพของผัก และผลไม้สด รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)

วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ.2561

1. หลักการและเหตุผล

เกษตรกรผู้ผลิตผัก และผลไม้มักประสบกับปัญหาจำหน่ายผลผลิตไม่ได้ราคา หรือถูกกดราคา สาเหตุส่วนหนึ่งคือ ผลผลิตนั้นยังด้อยในเรื่องคุณภาพ ในปัจจุบันผู้บริโภคต้องการการสิ้นค้าที่มีคุณภาพดีเพิ่มขึ้น แต่ก็มักหาซื้อไม่ได้หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลิตผลที่มีคุณภาพดียังไม่เพียงพอ ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ดังนั้นหากผู้ผลิตและนักวิชาการได้เข้าใจถึงเรื่องนี้แล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย คำว่าคุณภาพของผักและผลไม้สดนั้น มีส่วนประกอบจำนวนมาก เช่น ลักษณะภายนอก ลักษณะภายใน สี เนื้อ รสชาติ ขนาด รูปร่าง ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะทางนามธรรมที่จับต้องได้ยาก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยของการผลิต เช่น พันธุ์ การเขตกรรม และภูมิอากาศเป็นตัวแปรที่สำคัญอีกด้วย ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงจะวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตสดโดยตรง และจะจำกัดขอบเขตตั้งแต่ก่อนปลูกจนสิ้นสุด ณ วันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไม่ก้าวล่วงไปถึงการปฏิบัติหลังการหลังการเก็บเกี่ยวแต่อย่างใดจากปัญหาดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จึงได้กำหนดการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรคุณภาพของผัก และผลไม้สด เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการดูแล ปรับปรุงคุณภาพผัก และไม้ผล ให้มีคุณภาพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะทางคุณภาพต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับการผลิตในขั้นต่อๆ ไป นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ขั้นพื้นฐานและประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรเพื่อนำไปศึกษาต่อไปอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของคุณภาพของผัก และผลไม้สด2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองปฏิบัติ รู้จักลักษณะทางคุณภาพ มาตรฐานและการประกันคุณภาพเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าผัก และผลไม้สดต่อไป3. เพื่อให้เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมบริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15-40 คน4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 3,800 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) ไม่รวมค่าที่พัก

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769–252181-2 หลังจากโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครทางโทรสาร (034) 351889 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม (ร่าง) วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 256108.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน09.00 – 10.30 น. ส่วนประกอบทางคุณภาพของผักและผลไม้สด10.30 - 12.00 น. รสชาติ (Flaver) (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 15.00 น. ลักษณะเนื้อ (Texture) (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)15.00 – 17.00 น. ปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพของผักและผลไม้สด (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 256109.00 – 10.30 น. คุณค่าทางอาหาร (Nutritional value) (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)10.30 - 12.00 น. คุณค่าทางอาหาร (Nutritional value)(ต่อ) (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 15.00 น. สี (Color) (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)15.00 – 17.00 น. ขนาด รูปร่าง และรูปทรง (Size, Shape and Form ) (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 256109.00 – 11.00 น. สารพิษ (Toxic Substance) (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)11.00 - 12.30 น. มาตรฐานของผักและผลไม้สด (Standardisation of flesh Fruit and Vegetables) (ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย )12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน13.30 – 15.30 น. ระบบการประกันคุณภาพ (Quality assurance System)(ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)15.30 – 17.00 น. สรุปและตอบข้อซักถาม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.****หมายเหตุ* ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน

สถานที่พักติดต่อสอบถามด้วยตนเอง • 1. ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (แสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮม )อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 034-351400, 034-355166 อัตราค่าที่พัก1. ตึก 2,3 คืนละ 400 บาท1 ห้องมี 2 เตียง พื้นไม้ มี แอร์ ทีวี ตู้เย็น ผ้าเช็ดตัว สบู่ หมวกคุมผม น้ำดื่ม 2 ขวดไม่มี เครื่องทำน้ำอุ่น

2. ตึก 1 คืนละ 450 บาท1 ห้องมี 2 เตียง พื้นปูพรม มี แอร์ ทีวี ตู้เย็น ผ้าเช็ดตัว สบู่ หมวกคุมผม น้ำดื่ม 2 ขวดมีอ่างอาบน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่น

3. ตึก 4 (ตึกพร สุวรรณวาจกสิกิจ) คืนละ 700 บาท1 ห้องมี 2 เตียง พื้นปูพรม มี แอร์ ทีวี ตู้เย็น ผ้าเช็ดตัว สบู่ แชมพู หมวกคุมผม น้ำดื่ม 2 ขวดมีอ่างอาบน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่น ฟรี wi-Fi สำหรับ 2 ท่าน

4. ตึก 5 (ตึกพุม ขำเกลี้ยง) คืนละ 1,300 บาทเหมือนตึก 4 ทุกอย่าง ต่างกันที่ พื้นเป็นลายไม้ ห้องกว้างใหญ่กว่า เฟอร์นิเจอร์ใหม่และทันสมัยกว่าหมายเหตุ ค่าอาหารเช้าท่านละ 150 บาท/ทาน ยังไม่ได้รวมอยู่ในค่าห้องพัก

• 2. โครงการหอพักนานาชาติ 034-355585-89คืนละ 600 บาทเตียงคู่ มี อินเตอร์เน็ตในห้อง แอร์ ทีวี ตู้เย็น ผ้าเช็ดตัว สบู่ แชมพู หมวกคุมผม น้ำดื่ม 2 ขวดหมายเหตุ - ไม่มีอาหารเช้า- บัตรข้าราชการ ,บัตรสมาคมศิษย์เก่า มก. มีส่วนลด 10 %

ติดต่อภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโทร 034-351889

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพของผัก และผลไม้สด รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)

หมายเลขบันทึก: 649037, เขียน: 20 Jul 2018 @ 11:09 (), แก้ไข: 20 Jul 2018 @ 11:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)