นิเทศนิสิตฝึกสอน_๐๒: โรงเรียนกมลาไสย

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศก์ ไปนิเทศการฝึกประสบการณ์สอน ในรายวิชา ๐๕๐๖๕๐๑ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ (Intensive ๑) ของนิสิต ๒ คน ณ โรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประเด็นสถานการณ์หน้างานของนิสิตให้มากที่สุด จึงขอยกเอากรณีประเด็นสำคัญๆ มาแลกเปลี่ยนกับนิสิตผู้ฝึกสอน  

คนที่ ๑

จุดเด่น

 • นิสิตใช้เลือกใช้สื่อที่น่าสนใจมาก  มีทั้งคลิปวีดีโอการ์ตูน  ชุดทำโมเดลจากวัสดุง่ายๆ  เช่น จานกระดาษและดินน้ำมัน  
 • การเตรียมตัวที่ดี และท่าทีเอาจริงเอาจัง ทำให้เห็นถึงความตั้งใจและใส่ใจในการสอนของตนเองอย่างมาก  
 • การควบคุมอารมณ์ ไม่แสดงอาการฉุนเฉียวใดๆ  ไม่ตะคอก ตวาด หรือตะโกน ทำให้ดูแล้วมีบุคลิกภาพดี 

จุดที่ควรพัฒนา

 • สร้างเงื่อนไขอย่างมีส่วนร่วม สำหรับทุกคนในการเรียนรู้  น่าจะช่วยส่งเสริมให้ได้รับความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น 
 • เมื่อใดที่แบ่งกลุ่มกันทำงาน หากนักเรียนยังไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีม  จะต้องใช้กระบวนการกลุ่ม  มอบบทบาทหน้าที่หรือเงื่อนไขให้ทุกคนได้มีหน้าที่เสมอ  ให้สังเกตว่า หากนักเรียนยังเล่นกันหรือคุยกันนอกเรื่อง สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่า เงื่อนไขให้ทำงานกลุ่มอาจยังไม่เหมาะสม ให้สังเกตและค้นหาปรับจูนเงื่อนไขให้เหมาะสมในครั้งถัดไป 
 • ยกตัวอย่างเชื่อมโยงเนื้อหา ที่คิดว่าจะสามารถทำให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ  ... ฝึกยกตัวอย่างเสมอ เปรียบเทียบอุปมา อุปมัย ให้เก่ง ... นี่คือวิธีสอนที่ได้ผลมาก โดยเฉพาะการเปรียบเทียบองค์ความรู้ใหม่ให้ใกล้เคียงกับองค์ความรู้เดิม 
 • จัดให้มีขั้นตอน (กระบวนการ) สะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) เสมอ ด้วยวิธีการต่างๆ 
 • "การเก็บนักเรียนรายบุคคล"  มีเทคนิคหลากหลายมากมายในการดึงความสนใจ สร้างความสนใจ หรือแม้แต่ให้สนใจโดยไม่ให้รู้ตัว  น่าจะแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
  • กิจกรรมเชิงควบคุมหรืออาจเรียกว่าเชิงลบ  เช่น  การตวาด  คาดโทษ โกรธ ฯลฯ
  • กิจกรรมกระตุ้นความสนใจให้เปลี่ยนอารมณ์มาสนใจ เช่น ปรบมือ ลุงขึ้นยืน  หลับตา นั่งสมาธิ ฯลฯ 
  • กิจกรรมเชิงกลยุทธ์  เป็นการสร้างเงื่อนไข สิ่งแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและเกิดความต้องการจะเรียนรู้หรือมีส่วนร่วม  ซึ่งรวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่แยบคายด้วย 

จุดเด่น

 • ความนอบน้อมถ่อมตน  คือคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย  รักษาบุคลิกภาพที่น้อบน้อมถ่อมตนที่แสดงออกทั้งทางกายและการพูดจาต่อไป 
 • "ความนิ่ง" สุขุม และการควบคุมอารมณ์ที่ดี เป็นคุณสมบัติเด่นอีกข้อหนึ่ง
 • "เหมือนครู" แล้วครับ เหลือเพียงการ "เป็นครู" 

จุดที่ควรพัฒนา

 • สถานการณ์ห้องเรียนที่มีเสียงรบกวน  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาทางแก้ไขหรือจัดการโดยด่วน  การหาไมโครโฟนเคลื่อนที่  การพูดให้เสียงดังขึ้น หรือการทำให้เสียงภายในห้องและนอกให้เบาลง ... ต้องหาทางสักวิธี  แม้แต่ต้องติดต่อทางโรงเรียนผ่านการแจ้งคุณครูพี่เลี้ยง  
 • ในสถานการณ์ห้องเรียนที่ร้อน อบอ้าว ไม่น่าเรียนบางช่วงบางเวลา อาจออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น  มาเรียนในบริเวณม้าหินหน้าอาคารที่ค่อนข้างร่มรื่น  .... แต่ต้องหาไมค์ให้เสียงดังเพียงพอ  พอที่นักเรียนจะได้ยินทุกคน 
 • ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นเชิง "อุปนัย" มากขึ้น 
 • ในสถานการณ์ที่พยายามแล้ว แต่การจัดบรรยายกาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนยังไม่น่าเรียน  อาจใช้วิธีการ Flip Classroom (ห้องเรียนกลับทาง)  คือ  ทำคลิปวีดีโอหรือสื่อให้นักเรียนไปเรียนที่บ้าน แล้วให้กลับมาร่วมกันทำการบ้านที่โรงเรียน  ในสถานการณ์ที่ได้ไปพบในวันนิเทศ วิธีีนี้เหมาะสมที่สุด เนื่องจาก นิสิตทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ และในบริเวณห้องเรียน มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตทั่วถึง 
 • แนะนำให้สอนโดยใช้ Applications ในมือถือ เนื่องจากความพร้อมของนักเรียนและอินเตอร์เน็ต 
 • วงเล็บภาษาอังกฤษเสมอเมื่อเขียนคำเฉพาะทางฟิสิกส์ 
 • เชื่อมโยงชีวิตจริงกับการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 • ทบทวนความรู้เดิมในหน่วยเดียวกัน (ที่เกี่ยวข้อง) ให้นักเรียนเห็นภาพรวมความเชื่อมโยงขององค์ความรู้เสมอ 
 • หัวใจสำคัญของการสอนวิทยาศาสตร์คือ ให้ระลึกเสมอว่า เรากำลังฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทบาทอาจารย์ต๋อยความเห็น (0)