รัฐมนตรีช่วย’ศึกษาธิการ มอบนโยบายสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย (ตอนที่ 1)

ศาสตราจารย์ นพ.อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะและมอบนโยบายประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ  นคร  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยเชิญอธิการบดี (ประธานเครือข่าย) และ เครือข่ายเชิงประเด็น C ประกอบด้วย เครือข่ายการบริหารงานวิจัย  เครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา  เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ  เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

 

รัฐมนตรีช่วยอุดม ได้เล่าถึงนโยบายรัฐบาลในภาพรวมที่มอง สกอ.และสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเครือข่ายทั้ง 9 ภูมิภาค ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ผมไปในฐานะผู้รับผิดชอบเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้รับผิดชอบสรุปภาพรวมการดำเนินการของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในชื่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา   ประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อนุมัติงบประมาณให้เครือข่าย ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,800,000 บาท ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 15 สถาบัน 20 โครงการย่อย โดยจำแนกประเภทของโครงการ ผลกระทบ/เป้าหมายหลักคือนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายทั้ง 15 สถาบัน จำนวน 20 โครงการ ผลกระทบทางตรง คือ นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จำนวน  24,665 คน  ซึ่งยังไม่รวมผลกระทบทางอ้อมจากกิจกรรม เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ / การรับรู้ผ่านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ และการเข้าชมการประกวด รวมถึงการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมที่ได้จากกิจกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประเภทโครงการ

จำนวน (โครงการ)

โครงการประกวดสื่อ/นวัตกรรมเพื่อการรณรงค์

1

โครงการอบรมนักศึกษาอบรมแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10

โครงการผลิตสื่อเพื่อรณรค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

6

โครงการค่ายเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share สถาบันเครือข่าย

1

โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามประเมินผลโครงการของสถาบันเครือข่าย

1

รวม

20

 

ปัญหาและอุปสรรคของเครือข่ายในภาพรวม

  • การเปิดภาคการศึกษาตามแบบนานาชาติ และการผูกโยงงบประมาณตามปีงบประมาณ รวมทั้งการโอนเงินงบประมาณล่าช้า ส่งผลต่อห้วงเวลาปฏิทินการจัดกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันสิ้นปีงบประมาณที่มีเวลากระชั้นชิด ส่งผลต่อภาพรวมของเครือข่าย
  • การจัดกิจกรรมของเครือข่ายยังมีผลกระทบในวงแคบ ได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาอยู่ในวงจำกัด

ส่วนการมอบนโยบายจะขอขยายความในตอนที่ 2 ครับ

 

18 กรกฎาคม  2561 บนที่ราบสูงมอดินแดง

ขอบคุณภาพจาก สกอ. และ กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

648998

เขียน

18 Jul 2018 @ 14:53
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก