โครงการฝึกอบรมเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ วันที่ 22 – 24กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ วันที่ 22 – 24กันยายน พ.ศ. 2561

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐม

จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ

วันที่ 22 – 24กันยายน  พ.ศ. 2561

  • หลักการเหตุผล      

             ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกเช่น นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เคยเป็นแหล่งปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แต่เมื่อสัก 5-10 ปี ที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโรคหน่อไม้ฝรั่งอย่างรุนแรง ทำให้มีการเคลื่อนย้ายการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปปลูกยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ   การคัดเลือกพันธุ์  การคัดเลือกพื้นที่ปลูก  การดูแลรักษา  การใส่ปุ๋ย การรู้จักศัตรูของหน่อไม้ฝรั่ง ฯ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการให้ผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่ง   ถ้าเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งมีการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง  มีความต้านทานโรค  หน่อมีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก  ประกอบกับมีความรู้ความสามารถในการปลูกและดูแลรักษารักษาหน่อไม้ฝรั่งในแปลง ก็สามารถที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ประกอบกับเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น มีการศึกษาดูงาน รับการถ่ายทอดประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคจากผู้มีประสบการณ์ จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้ได้เร็วขึ้น และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐม 73140 ติดต่อ คุณรัตนาเอการัมย์ หรือคุณสุล้กษณ์ แจ่มจำรัสโทร. (034) 351399ต่อ 440, 485 หรือ083-3155018โทรสาร (034) 351392

  • คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกษตรกร ข้าราชการและผู้สนใจทั่วไป
  • ค่าใช้จ่ายในการสมัครค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,500 บาทโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 10สิงหาคม 2561  เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม   

การจ่ายค่าลงทะเบียน

ธนาณัติในนาม   นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ (เคาน์เตอร์ ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 00034) ที่อยู่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองคณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140หรือโอนเงินเข้าบัญชีในนาม ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย                          ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี769 – 246985–8หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 351392หรือ E-mail :[email protected]และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรมโดยมีกำหนดการตามเอกสารแนบ

กำหนดการฝึกอบรม ( ร่าง )

เรื่อง

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ

วันเสาร์ที่  22 – 24กันยายน  พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

วันที่

เวลา

กิจกรรม / เนื้อหา

22 ก.ย..61

08.-00– 09.00 น.

ลงทะเบียนและชี้แจงวัตถุประสงค์

 

08.00 – 09.00 น.

ความสำคัญของหน่อไม้ฝรั่งและคุณภาพ

(อ.มณฑา  วงศ์มณีโรจน์)

 

10.00 – 12.00 น.

การปลูกและแนวทางการปรับปรุงพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง

(อ.กรุง สีตธนี)

 

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 15.00 น.

การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง (ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์)

 

15.00 – 16.30 น.

โรคของหน่อไม้ฝรั่งและการจัดการ(ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู)

23 ก.ย.61

08.00 –09.30 น.

แมลงหน่อไม้ฝรั่งและการจัดการ

(ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร)

.

9.30 – 10.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.00– 11.-00 น

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์

 

11.00– 12.-30 น

ปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง

 

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30 – 16.30 น.

การเพาะเมล็ดและต้นพันธ์หน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

24 ก.ย.61

09.00 – 16.00 น.

ทัศนศึกษาแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

 

หมายเหตุ   รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 น. และ เวลา 15.30 น.

 

 

ใบสมัครโครงการฝึกอบรมประจำปี 2561

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ

วันที่  22 – 24กันยายน  พ.ศ. 2561

ณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร  กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจ.นครปฐม

 

1. ชื่อ (นาง/นางสาว/นาย)……………………………………………นามสกุล…………….…………..……………อายุ……….………….ปี

2. วุฒิการศึกษา……………………………………….…………………………………………………………….………………………………………

3. อาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. สถานที่ทำงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์……………………………………………โทรสาร……………………………………….Email :……………………………………..

5. ที่อยู่ที่บ้าน……………………………………………………………………………………….………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์…………….……………………………………..…………………โทรสาร…………………………………………….…………..……

6. ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อqสถานที่ทำงานoบ้าน

7. การลงทะเบียนqโอนเงิน วันที่.....................................จากธนาคาร…………………..……… สาขา...........................

qธนาณัติ                                 

8.  ที่พัก สามารถติดต่อที่พักด้วยตนเองที่หมายเลข

 1.หอพักสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โทร.0-3435-5166-8

2.อาคารหอพักนานาชาติ โทร. 0-3435-558-5 และ 0-3435-5593

9. การใช้ประโยชน์หลังจากการฝึกอบรม

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ………………………………………….…………….

                                                                               (…………………………………………..…….……)

                                                                                   ………….../…………………./……….…..

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

648799

เขียน

10 Jul 2018 @ 10:26
()

แก้ไข

10 Jul 2018 @ 10:34
()

สัญญาอนุญาต

ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
อ่าน: คลิก