เรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานGAPและการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5 วันที่27–29ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานGAPและการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5 วันที่27–29ตุลาคม พ.ศ. 2561

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐม

จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2561

เรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานGAPและการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5

วันที่27–29ตุลาคม  พ.ศ. 2561

  • หลักการเหตุผล      

การทำการเกษตรสมัยใหม่ ผู้ปลูกพืชต้องเรียนรู้เทคนิคในการปลูก และดูแลรักษาพืชชนิดต่างๆแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรหรือเกษตรกรควรมีความรู้เติมเกี่ยวกับ การการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP (มกษ:9001-2556)ซึ่งเป็นระบบการผลิตพืชแบบปลอดภัย มีความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและทิ้งระยะการเก็บเกี่ยวเหมาะสม ตรงตามที่ฉลากกำหนด มีการจดบันทึกการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการผลิต  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรอง GAP นอกจากนี้การรวมกลุ่มเกษตรกรก็มีความสำคัญในการสร้างอำนาจการต่อรอง ฉะนั้นหากมีความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่ม มีระบบควบคุมภายใน และเป็นการต่อยอดเพื่อรองรับในการทำธุรกิจส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ก็จะช่วยให้การผลิตสินค้าเกษตรเป็นระบบมากขึ้น

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐม 73140 ติดต่อ คุณรัตนาเอการัมย์ หรือคุณสุล้กษณ์ แจ่มจำรัสโทร. (034) 351399ต่อ 440, 485 หรือ083-3155018โทรสาร (034) 351392

  • คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกษตรกร ข้าราชการและผู้สนใจทั่วไป
  • ค่าใช้จ่ายในการสมัครค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,500 บาทโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 20ตุลาคม 2561  เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม   

การจ่ายค่าลงทะเบียน

ธนาณัติในนาม   นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ (เคาน์เตอร์ ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 00034) ที่อยู่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองคณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140หรือโอนเงินเข้าบัญชีในนาม ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย                          ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี769 – 246985–8หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 351392หรือ E-mail :[email protected]และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรมโดยมีกำหนดการตามเอกสารแนบ

กำหนดการฝึกอบรม

เรื่อง

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5 (ร่าง)

วันเสาร์ที่ 27 – 29ตุลาคม 2561

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

 

วันที่

เวลา

กิจกรรม / เนื้อหา

ส.27ต.ค..61

07.-30 – 08.30 น.

ลงทะเบียนและชี้แจงวัตถุประสงค์

 

08.30 – 09.30 น.

ความสำคัญของมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยของอาหาร

(อ.มณฑา  วงศ์มณีโรจน์)

 

09.30 – 12.00 น.

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP (มกษ 9001-2556)

(อ.มณฑา  วงศ์มณีโรจน์ และ อ.นงนภัส  รุ่งอรุณขจรเดช)

 

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.00 น.

การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเกษตรดีที่เหมาะสม(ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์)

 

14.00 – 15.00 น.

การวินิจฉัยโรคพืชและการป้องกัน

 

15.00 – 18.00 น.

ปฏิบัติการใช้รายการตรวจที่แปลงสาธิต GAP และสรุปผลการฝึกปฏิบัติการใช้ Check list

(อ.มณฑา  วงศ์มณีโรจน์ อ.นงนภัส  รุ่งอรุณขจรเดชอ.สุลักษณ์  แจ่มจำรัส)และอำพล  ยอดเพขร อ.สุลักษณ์  )

อ.28ต.ค..61

08.30 –10.00 น.

การจัดการวัชพืชในระบบการปลูกพืช

(ดร.จำเนียร   ชมภู)

 

10.00 – 10.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.30 – 12.00 น.

การลดต้นทุนการผลิตและการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศเพื่อป้องกันปัญหา

(รศ.ดร.รวี   เสรฐภักดี)

 

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.

การใช้สารเคมีตามการออกฤทธิ์ของสาร (ผศ.อุไรวรรณ   นิลเพ็ชร)

 

14.30 – 15.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15.00 – 16.00 น.

การขอรับรอง GAP

จ.29ต.ค..61

08.30 – 11.30 น.

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารปลอดภัย (GMP / HACCP

 

11.30 – 12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

12.30 – 15.00 น.

ศึกษาดูงาน

หมายเหตุ   รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 น. และ เวลา 14.30 น.

 

ใบสมัครโครงการฝึกอบรมประจำปี 2561

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5

วันที่ 27-29ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร  กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจ.นครปฐม

 

1.ชื่อ (นาง/นางสาว/นาย)……………………………………………นามสกุล…………….…………..……………อายุ……….………….ปี

2.วุฒิการศึกษา……………………………………….…………………………………………………………….………………………………………

3.อาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.สถานที่ทำงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์……………………………………………โทรสาร……………………………………….Email :……………………………………..

5.ที่อยู่ที่บ้าน……………………………………………………………………………………….………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์…………….……………………………………..…………………โทรสาร…………………………………………….…………..……

6.ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อqสถานที่ทำงานoบ้าน

7.การลงทะเบียนqโอนเงิน วันที่.....................................จากธนาคาร…………………..……… สาขา...........................

qธนาณัติ                                 

8. ที่พัก สามารถติดต่อที่พักด้วยตนเองที่หมายเลข

 1.หอพักสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โทร.0-3435-5166-8

2.อาคารหอพักนานาชาติ โทร. 0-3435-558-5 และ 0-3435-5593

9.การใช้ประโยชน์หลังจากการฝึกอบรม

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ………………………………………….…………….

(…………………………………………..…….……)

………….../…………………./……….…..

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สามารถ เศรษฐวิทยาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

648798

เขียน

10 Jul 2018 @ 10:21
()

สัญญาอนุญาต

ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
อ่าน: คลิก