กลอน

  ติดต่อ

  กลอนน่าอ่าน  
ก า ร ช อ บ ใ ค ร สั ก ค น นั้ น มั น ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ย า ก
แ ต่ ก า ร ใ ห้ เ ข า หั น ม า ม อ ง เ ร า นั้ น ช่ า ง ย า ก ยิ่ ง

 

ต อ น เ ธ อ ห น้ า แ ด ง สี เ ห มื อ น แ ม ล ง เ ต่ า ท อ ง
ต อ น เ ธ อ เ ศ ร้ า ห ม อ ง สี เ ห มื อ น น้ำ ค ล อ ง แ ส น แ ส บ
ลบบทที่ : 179
ไ ม่ อ ย า ก เ ห็ น เ ธ อ ต้ อ ง ทุ ก ข์ ใ จ
อ ย า ก เ ห็ น ร อ ย ยิ้ ม ใ ส ๆ แ ท น น้ำ ต า
ลบบทที่ : 178
วั น นั้ น เ ธ อ ฝั ง บ า ง อ ย่ า ง ไ ว้ ใ น ใ จ
คื อ ต้ น รั ก ต้ น นี้ ไ ง ที่ ง อ ก ง า ม
ลบบทที่ : 177
มี รั ก ม า ใ ห้
มี ใ จ ม า ฝ า ก
ห อ บ ม า อ ย่ า ง ลำ บ า ก
เ พ ร า ะ มั น ม า ก ม า ย เ ห ลื อ เ กิ น
ลบบทที่ : 176
จ ะ รั ก อี ก สั ก ค รั้ ง
ข อ ตั้ ง ค ว า ม ห วั ง อี ก สั ก ค ร า
เ ร า ต่ า ง ยั ง รู้ ว่ า
มี กั น แ ล ะ กั น
ลบบทที่ : 175
เ ศ ร้ า ก็ ห ล า ย ค รั้ ง
อ ก หั ก ก็ ห ล า ย ห น
แ ต่ ค ร า ว นี้ ฉั น จ ะ ท น
เ พ ร า ะ ค น มั น รั ก จ น ห ม ด ใ จ
ลบบทที่ : 174
เ ศ ร้ า ก็ ห ล า ย ค รั้ ง
อ ก หั ก ก็ ห ล า ย ห น
แ ต่ ค ร า ว นี้ ฉั น จ ะ ท น
เ พ ร า ะ ค น มั น รั ก จ น ห ม ด ใ จ
ลบบทที่ : 173
น้ อ ง ช่ ว ย ห ยิ บ ย า ง ล บ ใ ห้ ที
พี่ จ ะ เ อ า ม า ล บ ชื่ อ น้ อ ง อ อ ก จ า ก หั ว ใ จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ เรื่องเล่าขำขำ ประสบการณ์ และ อื่นๆ

หมายเลขบันทึก: 64841, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:35:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กลอนน่าอ่าน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)