รายงานสด เสียงกู่จากชุมชนคุณอำนวยแห่งชาติ

 เช้าและบ่ายขณะนี้ พวกเราคงจะ "ช้อน ตักตวงความรู้ เรียนรู้ เหมือนเครื่องมือ"ข้างล่างนี้ ครับ

จากประสบการณ์นำมา "เล่าสู่ แลกเปลี่ยน หวังว่าได้เรียนรู้ร่วมกัน"

ภาพทีมงาน คุณอำนวยแห่งชาติ ก่อกำเนิดมาจาก "บ้านผู้หว่าน ๒" จากซ้าย ดร.บุญดี จากสถาบันเพิ่มผลผลิต JJ ดร.รุจโรจน์ จาก ม.นเรศวร ท่านอาจารย์ ทวีสิน คนดอยปูนแก่งคอย และ ท่าน Beeman

ภาพ ลีลา ดร.วรภัทร์ "คนไร้กรอบ เป็นคุณลิขิต นิมิตรเป้าหมาย"

ภาพสดๆ ในห้อง "ชุมชนคุณอำนวย ร่วมกู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (KFCoP)" ดร.บุญดี จาก สถาบันเพิ่มผลผลิต เล่าสู่กันฟัง ท่านเป็น คุณประสานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

JJ