ศุกร์ ที่1 ธันวาคม 2549

วันนี้ลางาน 1 วันค่ะ เพื่อที่จะเข้ามาประชุมประเมินผลงานการฝึกประสบการณ์ครั้งที่1ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามกำหนดนัดหมาย รับใบลงทะเบียนและกรอกเอกสารขอจบการศึกษาค่ะ