Blog Ranking in Planet "ศูนย์รวมความรู้องค์กรพัฒนาเอกชน" 77 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด" (1 ธ.ค.2549)

รวบรวมสถิติจนถึงวันที1 ธ.ค. 2549 เวลา 20.20 น.ครับ

รูป อันดับ บล็อก โดย จำนวน


1 ) KMI Thailand โดย Prof. Vicharn Panich 2051 - 2060 บันทึก


2 ) ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย JJ 1041 - 1050 บันทึก


3 ) ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน โดย ชายขอบ 471 - 480 บันทึก


4 ) เครือข่ายองค์กรชุมชน โดย นางสาว หทัย เหมทานนท์ 341 - 350 บันทึก


5 ) ความรู้คือพลัง โดย นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ 341 - 350 บันทึก


6 ) lampang_network โดย นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ 281 - 290 บันทึก


7 ) KMนักส่งเสริมการเกษตร โดย สิงห์ป่าสัก 261 - 270 บันทึก


8 ) สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน โดย นาย ภีม ภคเมธาวี 221 - 230 บันทึก


9 ) เล้าข้าวศึกษา โดย ออต 211 - 220 บันทึก


10 ) Community Based Research โดย จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 191 - 200 บันทึก


11 ) วัฒนธรรมท้องถิ่น โดย umi 171 - 180 บันทึก


12 ) ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม โดย นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 161 - 170 บันทึก


13 ) กระท่อมน้อยปลายนา โดย นมินทร์ (นม.) 131 - 140 บันทึก


14 ) Beyond “KM” โดย beyondKM 121 - 130 บันทึก


15 ) รู้จักน่านและชาวน่าน โดย Mr. tanu polbhun 121 - 130 บันทึก


16 ) ครูนอกโรงเรียน โดย ครูนงเมืองคอน 121 - 130 บันทึก


17 ) ระบบหลักประกันสุขภาพ โดย ชายขอบ 91 - 100 บันทึก


18 ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM โดย ดร. ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ 81 - 90 บันทึก


19 ) สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน โดย ชายขอบ 81 - 90 บันทึก


20 ) นายก๊อต:รวมแหล่งความรู้ โดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน 71 - 80 บันทึก


21 ) พูนพลังรายวัน โดย มุทิตา พานิช 61 - 70 บันทึก


22 ) ความรู้เพื่อชีวิต โดย ดร. แสวง รวยสูงเนิน 61 - 70 บันทึก


23 ) คนไร้กรอบ โดย คนไร้กรอบ 61 - 70 บันทึก


24 ) เรื่องเล่าอิสรชน โดย สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน 61 - 70 บันทึก


25 ) ทุนมนุษย์กับดร.จีระ โดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ 51 - 60 บันทึก


26 ) ไอทีในชีวิตประจำวัน โดย นาย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ 51 - 60 บันทึก


27 ) เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกล โดย ชาญวิทย์-นครศรีฯ 51 - 60 บันทึก


28 ) ข้าวขวัญ โดย - ข้าวขวัญ - 41 - 50 บันทึก


29 ) มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน โดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน 41 - 50 บันทึก


30 ) ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตร โดย รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช 41 - 50 บันทึก


31 ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส. โดย ลิขิต 41 - 50 บันทึก


32 ) สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย โดย ชายขอบ 31 - 40 บันทึก


33 ) โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่น โดย K. Songpol Jetanavanich 31 - 40 บันทึก


34 ) การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้ โดย ครูราญเมืองคอน คนนอกระบบ 31 - 40 บันทึก


35 ) Digital Mind Map แผนที่ความคิด โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี 21 - 30 บันทึก


36 ) democracy without borders โดย นาย อดิศร เกิดมงคล 21 - 30 บันทึก


37 ) community nurse light โดย big c 21 - 30 บันทึก


38 ) CuLtuRaL:) gARdeN โดย ยอดดอย 21 - 30 บันทึก


39 ) การจัดการปัญหาความไร้รัฐความไร้สัญชาติของมนุษย์ในสังคมไทยโดยกฎหมาย โดย archanwell 21 - 30 บันทึก


40 ) เสียงสะท้อนจากฅนด้อยโอกาส โดย สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน 21 - 30 บันทึก


41 ) story telling and learning from HPP program โดย อำพรรณ ไชยบุญชู 11 - 20 บันทึก


42 ) ฅนอาสา โดย นาย คัมภีร์ ทองพูน 11 - 20 บันทึก


43 ) เศรษฐกิจพม่า โดย นาย พงศกร เบ็ญจขันธ 11 - 20 บันทึก


44 ) ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ โดย สุพัฒน์ ใจงาม 11 - 20 บันทึก


45 ) คือความเคลื่อนไหวองค์กรพัฒนาเอกชน โดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน 11 - 20 บันทึก


46 ) สื่อการเรียนการสอนยุคดิจิตอล Digital Instructional Media โดย ผศ. มานิต ยอดเมือง 11 - 20 บันทึก


47 ) กะลาดิจิตอล….บก.ลายจุด โดย สมบัติ บุญงามอนงค์ 11 - 20 บันทึก


48 ) ความรู้ในการจัดการสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดย อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์ 11 - 20 บันทึก


49 ) ศูนย์กิจกรรมอิสรชน โดย สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน 11 - 20 บันทึก


50 ) banpru1 โดย A.binmaha 11 - 20 บันทึก


51 ) Information Management and Technology Management โดย ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข 10 - บันทึก


52 ) ฮัจยี-อดือนัน โดย เอช.เอ. บินมาหาฯ(แบนัง) 10 - บันทึก


53 ) Islamization of knowle โดย ญิฮาด ภาลาวัน 9 บันทึก


54 ) ศิลปะและสื่อเพื่อการพัฒนา โดย นาย วิรัตน์ คำศรีจันทร์ 8 บันทึก


55 ) สถาปนิกใจดี โดย อ.พงศกร 8 บันทึก


56 ) กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดย เบญจพล 8 บันทึก


57 ) เทคนิคการทำงานชุมชน โดย สุภัทร ชูประดิษฐ์ 7 บันทึก


58 ) นักพัฒนาน้อย โดย suwat suwat sritun 7 บันทึก


59 ) “สะพานดี” โดย สะพานดี 7 บันทึก


60 ) blog (block) doktup Plazzz. โดย นาย สุเทพ เชิดชม 6 บันทึก


61 ) สำนักเลขาธิการ โดย สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน 6 บันทึก


62 ) เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ฯตราด โดย ก้องภพ สว่างวิทย์ 5 บันทึก


63 ) อบต.วัดดาว โดย K. Songpol Jetanavanich 5 บันทึก


64 ) ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง โดย ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง 5 บันทึก


65 ) สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) โดย K. Songpol Jetanavanich 4 บันทึก


66 ) พิริยะ คิดอะไร? โดย นาย พิริยะ ทองสอน 4 บันทึก


67 ) My name is MAI โดย Worawut Shuampai 3 บันทึก


68 ) คนรักธรรม โดย นางสาว ชนากานต์ พิลารักษ์ 3 บันทึก


69 ) การจัดการพื้นที่สื่อเพื่อการพัฒนาสังคมไทย โดย archanwell 3 บันทึก


70 ) โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาฯ โดย นาง จงรัก เทศนา 2 บันทึก


71 ) สารสนเทศระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับชุมชนเมือง โดย นาย รติวัฒน์ ปารีศรี 2 บันทึก


72 ) อาสามาช่วย โดย นางสาว กรวิกา ก้อนแก้ว 2 บันทึก


73 ) พัฒนาคนบนงานจัดการความรู้ชุมชน โดย นาย สมโภชน์ นาคกล่อม 2 บันทึก


74 ) เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ โดย สายลมริน 2 บันทึก


75 ) ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โดย นาง ไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม 1 บันทึก


76 ) J-NON Siamvolunteer 10 เดือนที่ปั้นมากับมือ เราได้อะไรจากมัน โดย นัน นัน นัน 1 บันทึก


77 ) องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง โดย นาย รัชพล ภูขวัญเมือง 0 บันทึก

คลิกดู Ranking ครั้งก่อน
<div class="title"> Blog Ranking in Planet “ศูนย์รวมความรู้องค์กรพัฒนาเอกชน” 76 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด” </div>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking#thaingo

หมายเลขบันทึก: 64766, เขียน: 01 Dec 2006 @ 23:22 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)