แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

รหัส   ง21102                 รายวิชา  คอมพิวเตอร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ

ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1      หน่วยการเรียนรู้ที่  1       เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนที่  1  จำนวน  1  ชั่วโมง           ผู้สอน  นางสาวธนาภรณ์  โต๊ะมุดอ

******************************************************************************************************

มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด   ง 3.1 ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

  • สาระสำคัญ
  • จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  • สาระการเรียนรู้
  • สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • ชิ้นงาน / ภาระงาน
  • กระบวนการจัดการเรียนรู้
  • สื่อและแหล่งเรียนรู้
  • การวัดและการประเมินผล
  • บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเป็นระบบ(System) หมายถึงภายในระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยที่มีหน้าที่เฉพาะ ทำงานประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ในระบบงานคอมพิวเตอร์ การที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว จะยังไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหากจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ควรจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ

1.อธิบายความหมายขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ได้ (K)

2.อธิบายถึงอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ได้ (P)

3.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A)

ความหมายขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

-          ฮาร์ดแวร์ ( Hardware )

-          และซอฟต์แวร์ ( Software )

-          บุคลากร ( Peopleware )

-          ข้อมูลและสารสนเทศ

-          กระบวนการทำงาน ( Procedure )

1.       ความสามารถในการคิด

2.       ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3.       ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

1.       ซื่อสัตย์  สุจริต

2.       ใฝ่เรียนรู้

3.       มุ่งมั่นในการทำงาน

ใบงาน1.1 เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการกลุ่ม (Group Process) (สุวิทย์  มูลคำ และ อรทัย มูลคำ, 2547)  ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

ขั้นที่ 1  มีผู้นำและมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

 - นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์หรือไม่

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละชาย-หญิง จากนั้นเลือกหัวหน้ากลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้สมาชิกในกลุ่มศึกษาความรู้เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียน  และจากอินเทอร์เน็ตแล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในสมุด

          ขั้นที่  2  วางแผน

                    1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

- องค์ประกอบคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไร จงอธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ

2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทำงาน และกำหนดหน้าที่ของเพื่อนในกลุ่มในการทำ

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

 

 

          ขั้นที่  3  ปฏิบัติตามแผน

                   1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มตอบคำถามในใบงานที่ 1.1 ตามที่ได้วางแผนไว้ แล้วตรวจสอบความถูกต้อง

2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

- นักเรียนใช้องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ตามที่ต้องการอย่างไร

          ขั้นที่ 4  ประเมินผลการปฏิบัติงาน

                   1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอภิปรายคำตอบในใบงานที่ 1.1 ของตนเองให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

ขั้นที่ 5  ปรับปรุงและพัฒนา

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันแก้ไข เพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่ 1.1

2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบในใบงานที่ 1.1  หน้าชั้นเรียนแล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง Hardware และ Software

-          PowerPoint เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

-          แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

-          https://sirilak60424.wordpress.com/ 

             -     http://tps.comsci.info/programming/lesson1.htm     

 

วิธีการวัด / สิ่งที่วัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ตรวจใบงาน

 

 

- ใบงานที่ 1.1  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

-นักเรียน 80% ทำได้ถูกต้อง

 

- ประเมินงานนำเสนอ

- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

- ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

- ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

- สังเกตความซื่อสัตย์  สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  และมุ่งมั่นในการทำงาน

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 

ผลการสอน/ผลการเรียนรู้

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ปัญหา/อุปสรรค

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

             

                                      ใบงาน 1.1 เรื่อง Hardware และ Software

 

ชื่อกลุ่ม.......................................................................... ชั้น .........................

 

จงบอกว่าข้อมูลที่กำหนดให้เป็นฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือซอฟต์แวร์ (Software)

………………….. 1. Harddisk                                   ………………….. 16. DOS

………………….. 2. Internet Explorer                       ………………….. 17. WinAmp

………………….. 3. Ram                                        ………………….. 18. CPU

………………….. 4. MSN Messenger                         ………………….. 19. Microsoft Office

………………….. 5. VGA Card                                 ………………….. 20. Adobe Photoshop

………………….. 6. Sound Card                              ………………….. 21. Mainboard

………………….. 7. Power Supply                           ………………….. 22. Flash Drive

………………….. 8. MS Windows                             ………………….. 23. Power DVD

………………….. 9. Acrobat Reader                         ………………….. 24. WinZip

………………….. 10. Nod32 Antivirus                       ………………….. 25. ACD See

………………….. 11. Mozilla Firefox                         ………………….. 26. Notepad

………………….. 12. MP4 Player                              ………………….. 27. Photoscape

………………….. 13. Case                                                ………………….. 28. Air Card

………………….. 14. Adobe Dreamweaver                ………………….. 29. Google Chrome

………………….. 15. Mouse                                   ……………………30. Scanner

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Tisah Diraryความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

647336

เขียน

17 May 2018 @ 00:36
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก