แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรู้

       รหัสวิชา   ง 25101                       รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

       ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1                              เรื่อง มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1             เวลา 1 ชั่วโมง                                       ผู้สอน นางสาวพิกุลแก้ว   ห้องแซง


    

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

            ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

 

2. ตัวชี้วัด

            ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล ที่ไม่เหมาะสม

 

3. สาระสำคัญ

            ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกวัน การใช้งานระบบเครือข่ายที่ออนไลน์และส่งข่าวสารถึงกันย่อมมีผู้ที่มีความประพฤติไม่ดีปะปนและสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งการสนทนาบนเครือข่ายนั้นก็เป็นที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันนี้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสนทนาบนเครือข่าย  ทั้งในรูปแบบที่เห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้า ผู้ติดต่อควรรักษามารยาทที่ดีในการสื่อสาร เพื่อให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งและเพื่อความระมัดระวังป้องกันตัวเอง จากบุคลที่ไม่รู้จักได้ ซึ่งนอกจากนี้อาจจะส่งผลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสได้

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. อธิบายความหมายของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้

            2. บอกข้อเสียของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้

5.สาระการเรียนรู้

                1. ความหมายของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

            2. ข้อเสียของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

 

6. สมรรถนะสำคัญ

                    1. ความสามารถในการคิด

                        1.1 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

                        1.2 ทักษะการนำไปใช้

                    2. ความสามารถในการการใช้ชีวิต

                    3. ความสามารถในการการสื่อสาร

 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                    1. มีวินัย

                    2. ใฝ่เรียนรู้

                    3. ซื่อสัตย์สุจริต

 

8. ภาระงาน/ชิ้น

          - แบบทดสอบก่อนเรียน

          - ใบงานที่ 1.1 เรื่อง “ข้อเสียของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต”

          - ชิ้นงานที่ 1.2 เรื่อง “ข้อเสียของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต”

          - แบบทดสอบหลังเรียน

 

9. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ( ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ Theory of Coperative or Collaborativeve Leearning )

    ขั้นที่ 1   ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

          1. คุณครูกล่าวทักทายนักเรียน และแนะนำตัว โดยใช้กิจกรรมที่ว่า “น้องชื่ออะไร”

          2. คุณครูกล่าวถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้มั้ยว่า “มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต” คืออะไร

          3.  คุณครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

    ขั้นที่ 2   ขั้นสอน

           1. นักเรียนเรียนร่วมกันฟังและคิดวิเคราะห์ในเรื่อง มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต จากเพาเวอร์พอยที่ครูนำมาเปิดให้ดู

           2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 4-5 คน ร่วมกันฟังและคิดวิเคราะห์ ข้อเสียของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต โดยให้ทำลงในกระดาษดราฟพร้อมตกแต่งให้สวยงาม

           3. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ

          4. นักเรียนคนอื่น ๆ ร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

    ขั้นที่ 3   ขั้นสรุป

          1. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

          2. คุณครูคอมช่วยเสริมเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจ

    ขั้นที่ 4   ขั้นฝึกฝนนักเรียน

          1. ให้นักเรียนทำงานกลุ่มในเรื่อง   ข้อเสียของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

          2. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ข้อเสียของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

    ขั้นที่ 5   ขั้นนำไปใช้

           1. นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

           2. นักเรียนสามารถบอกถึงข้อเสียของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

 

10. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

              - สื่อ

                  1.1 สื่อมัลติมีเดีย Power Point เรื่อง “มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต”

                  1.2 แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

                  1.3 ใบงานที่ 1.1 เรื่อง “ข้อเสียของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต”

                  1.4 ชิ้นงานที่ 1.2 เรื่อง “ข้อเสียของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต”

              - แหล่งเรียนรู้                                                                                                                            

                  1.1 ห้องสมุด

                  1.2 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

                        - http://pensoosan.blogspot.com/

                        - https://sites.google.com/site/bozowaz1/cud-prasngkh/maryath-ni-kar-snthna-bn-kherux-khay

 

11. การวัดและการประเมินผล

 

กิจกรรมที่ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน

ตรวจงานรายบุคคล

 

 

 

 

แบบประเมินผลงาน

 

 

8 - 10  =  ดีมาก

6 – 7   =  ดี

5  =  พอใช้

ต่ำกว่า 5 = ปรับปรุง

 

2. งานกลุ่ม

ตรวจงานรายบุคคล

 

สังเกตความร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่ม

 

แบบประเมินผลงาน

 

 

8 - 10  =  ดีมาก

6 – 7   =  ดี

5  =  พอใช้

ต่ำกว่า 5 = ปรับปรุง

 

3. ใบงานเดี่ยว

ตรวจงานรายบุคคล

 

แบบประเมินผลงาน

 

5  =  ดีมาก

4   =  ดี

3  =  พอใช้

ต่ำกว่า 2 = ปรับปรุง

 

 

12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

          1. ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  แนวทางการพัฒนา  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................           

           2.ปัญหา/อุปสรรคในการเรียนรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แนวทางการแก้ไข      .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

             3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เหตุผล .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

              4.การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                                                     ชื่อ.....................................................

                                                                                                                                                   ครูผู้สอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ได้จาก รายวิชาการจัดการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#เรียนรู้#สาระ#ปรับปรุง#ผุ้สอน

หมายเลขบันทึก: 647335, เขียน: 17 May 2018 @ 00:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)