เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน 'GIS Day ครั้งที่ 7' ณ ตัวแทนศูนย์การศึกษา 7 แห่ง ทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ <div> 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ </div><div> 2. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม </div><div> 3. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ. สงขลา </div><div> 4. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ </div><div> 5. ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก </div><div> 6. ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี </div><div> 7. สถานวิทยาศาสตร์และศูนย์รีโมทเซนซิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา </div><div></div><div>         งาน GIS Day เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษา โดยจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก และมักจะจัดอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2006 และเป็น GIS Day ครั้งที่ 7 ในประเทศไทย        </div><div></div><div>         โดยในปีนี้บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานเหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยได้ร่วมออกบูธแสดงเทคโนโลยีทางด้าน GIS และสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ GPS ในงาน 'GIS Day 2006 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น' ซึ่งจัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อาคารบรรยายรวม 3 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมภายในงานจะเป็นนิทรรศการแสดง GISDAY, สัมมนาด้าน GIS & GPS concept โดยผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ และเกมส์ด้าน GIS ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ดังนี้ คือ <div> 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้ระบบภูมิสารสนเทศให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป </div>

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระบบภูมิสารสนเทศของผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายๆหน่วยงาน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต
</div>