หลักการบริหารธุรกิจ

เป็นการสรุปรวมความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
   สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจ 

ครั้งที่

Purpose

Skill

Knowledge

1รู้จักกฎหมายเพื่อบริหารธุรกิจฝึกทักษะการฟังสิ่งที่อาจารย์สอนและเริ่มเรียนรู้GOTOKNOWทราบถึงธุรกิจที่เราสนใจ
ผลลัพธ์ที่ได้ : เริ่มเรียนรู้ในวิชากฎหมายธุรกิจ
2รู้จักนิยามของคำว่ากฎหมายธุรกิจฝึกทักษะการคิด ,ทักษะการพูดทักษะการเขียนในสิ่งที่อาจารย์สอนใน GOTOKNOW รู้ถึงความหมายของกฎหมาย ,ประเภทของกฎหมาย ,การจำแนกประเภทนิติสัมพันธ์ของเอกชน
ผลลัพธ์ที่ได้ : มีเข้าใจในวิชากฎหมายมากขึ้น  และทำให้รู้ว่ามี Website Gotoknow ที่สามารถจัดการกับองค์ความรู้ที่เรามีให้บุคคลอื่นถือได้ว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ที่เรามีอยู่ให้บุคคลอื่นด้วย
3ประเมินสถานการณ์เด่นของประเทศไทยฝึกทักษะการคิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในประเทศและทักษะการเขียนในการประกอบธุรกิจนั้นต้องทราบถึงสถานการณ์ภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบที่ดีและไม่ดีให้กับธุรกิจของเรา
ผลลัพธ์ที่ได้ : ทำให้ทราบว่าสิ่งที่จะกระทบกับธุรกิจของเรานั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง
4ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกที่มีผลต่อธุรกิจประเทศไทยฝึกทักษะการคิดเพื่อประเมินสถานการณ์โลกและ ทักษะการเขียนธุรกิจจะทราบถึงสถานการณ์ภายในประเทศเพียงอย่างเดียวไม่ได้  ต้องทราบถึงสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงด้วย
ผลลัพธ์ที่ได้ : ในการประกอบธุรกิจเราต้องทราบถึงสถานการณ์ของโลกเพื่อประเมินถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราไม่มากก็น้อย  เราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
5รู้ถึงปัญหาและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจฝึกทักษะการคิดถึงปัญหาและโอกาสที่จะเกิดกับธุรกิจ และ ทักษะการเขียนปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับธุรกิจดังนั้นต้องรู้จักแก้ปัญหาและหาทางแก้อุปสรรคไปให้ได้เพื่อธุรกิจจะได้เจริญเติบโตต่อไป
ผลลัพธ์ที่ได้ : จะได้เห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดกับธุรกิจ
6รู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะประกอบการฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้ให้กับตัวเอง ,ทักษะการอ่านใน Website Kodmhai.comศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ผลลัพธ์ที่ได้ : กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจมีหลายกฎหมายดังนั้นเราต้องทำความรู้จักกับกฎหมายและเลือกใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับธุรกิจของเราเอง
7รู้ถึงโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจและกฎหมายที่สามารถช่วยธุรกิจได้ฝึกทักษะการคิดถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดกับธุรกิจ และทักษะการเขียนทราบถึง ความสนใจในธุรกิจ ,เงินลงทุนเริ่มแรก , กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ,ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจและ กฎหมายที่ช่วยเหลือธุรกิจได้
ผลลัพธ์ที่ได้ : ทราบถึง BUSINEES PLAN ของธุรกิจที่เราสนใจอยากทำผนวกเข้ากับกฎหมายที่สามารถช่วยธุรกิจได้ทำให้เห็นภาพเป็นนามธรรมมากขึ้น และมีความชัดเจน
8รู้ถึงอำนาจของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจฝึกทักษะการคิด,ทักษะการเขียนทราบถึงอำนาจของรัฐในการกำกับดูแลธุรกิจ เหตุผลในการที่รัฐต้องเข้ามากำกับดูแลและวิธีการในการกำกับดูแล
ผลลัพธ์ที่ได้ : อำนาจของรัฐเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยที่อำนาจรัฐจะมีวิธีการในการให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปตามกฎหมาย
9ทราบถึงลักษณะขององค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจที่เราสนใจฝึกทักษะการคิด ,ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ,ทักษะการเขียนและทักษะการพูดทราบถึงลักษณะขององค์กรทางธุรกิจว่ามีลักษณะใดบ้าง และภาระหน้าที่ตามกำหมายที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
ผลลัพธ์ที่ได้ : การจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจนั้นต้องมีความเหมาะสมกับธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานและง่ายต่อการจัดเก็บภาษี
10รู้จักสัญญาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นกับธุรกิจฝึกทักษะการคิด ,ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ,ทักษะการเขียนและทักษะการพูดทราบว่าสัญญาเป็นการตกลงกันของคู่กรณี 2 ฝ่าย ที่มีความต้องการที่ตรงกัน และผลของสัญญา
ผลลัพธ์ที่ได้ : ทราบถึงความสำคัญของสัญญาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจจะมีผลกระทบกับบุคคล 2 ฝ่ายที่ทำสัญญาร่วมกัน ถ้าสัญญามีความไม่เป็นธรรม คู่กรณีทั้ง 2 ต้องมีการตกลงกันใหม่เพื่อให้สัญญามีผลสมบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของขวัญสุดา ยนตรี

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายธุรกิจ#การบ้านกฎหมายธุรกิจ#ธุรกิจกิ๊บช็อป#ธุรกิจของขวัญ

หมายเลขบันทึก: 64717, เขียน: 01 Dec 2006 @ 17:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)