การประเมินผู้บริหารระดับคณบดี


               วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑    ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีการนำเสนอผลการประเมินผู้บริหารระดับคณบดี ๒ ท่าน  

กรรมการสภาฯ อภิปรายแนะนำหลากหลายด้าน   นำไปสู่ข้อเสนอให้ปรับปรุงวิธีการประเมิน   

ผมได้เสนอให้พิจารณาปรับปรุงจากการเปลี่ยน mindset ว่าด้วยอุดมศึกษาแห่งปัจจุบันและอนาคต   เปลี่ยนจากมองว่า อุดมศึกษาอยู่ในดุลยภาพ   เป็นมองว่าอยู่ในสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรง    เราต้องการผู้บริหารที่เป็นนักจัดการการเปลี่ยนแปลง    มี change leadership  

ดังนั้น จึงต้องไม่เพียงประเมินเปรียบเทียบกับข้อเสนอตอนเริ่มดำรงตำแหน่งว่าจะทำอะไร อย่างไร เท่านั้น   แต่ยังประเมิน L&L (Learning & Leadership) ด้วย    คือในสภาพจริง อาจมีคณบดีบางท่าน   ที่เสนอแผนยุทธศาสตร์ไว้    แต่เมื่อทำงานไประยะหนึ่ง (เช่น ๑ ปี) ก็พบประเด็นสำคัญที่ไม่ได้เสนอไว้ (มี learning)    จึงดำเนินการ และเกิดผลสำเร็จดีมาก   กรณีเช่นนี้ควรมีการเก็บข้อมูลสู่การประเมินผลงานด้วย    และควรเป็นผลงานที่ได้รับการชื่นชมเป็นพิเศษ   เพราะเป็นผลงาน change leadership    

ที่จริงผู้บริหารระดับอธิการบดีก็ควรอยู่ในข่ายการประเมินแนวนี้ด้วย

วิจารณ์ พานิช                        

๒๔ มี.ค. ๖๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)