ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วิชาภาษาไทย ผลการสอนที่ผ่านมาจะพบว่านักเรียนไม่ค่อยรักในการอ่าน จึงนำหนังสือนิทานที่มีรูปภาพมาประกอบการอ่าน  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการอ่าน  นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้ทำบัตรคำใหม่โดยใช้โปรแกรม PowerPoint และแปลงเป็นบัตรคำเพื่อนำมาใช้ในการอ่านกับเครื่องเล่นซีดี  โดยนำมาเปิดให้นักเรียนอ่านก่อนเรียนประมาณ  10 นาที  (บางครั้งก็ไม่ถึง 10 นาที)โดยบัตรคำที่ทำนั้นจะมีรูปภาพที่สวยงาม  เพื่อกระตุ้นความสนใจในการอ่าน    นอกจากนั้นให้นักเรียนเขียนคำจากที่อ่านวันละ  5 คำ   เพื่อทดสอบการอ่านในแต่ละวันอีกด้วย