ความรักที่มีต่อเพื่อนมันไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้เลยเพราะมันมีสายใยผูกพันของเราเชื่อมกันอยู่ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า  รักเพื่อนนะ