การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

          การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ และ 2) เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตทั้ง 7 แห่ง และ 2 วิทยาลัย ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 630 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ได้จำนวน 495 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ โดยรวมทั้ง 4 ข้อ อยู่ในระดับบางครั้ง และการใช้จ่ายเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และ 2) กองทุนฯ ของสถาบันควรมีมาตรการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ยืมเพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ อย่างเคร่งครัด

           

คำสำคัญ: 1. การติดตามประเมินผล 2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3. หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์   4. พฤติกรรม

ดาวน์โหลดบทความ >>2-Prapit_200760.pdf


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)