สรุปประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


 • สรุปประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม

 COPs ๑ การแลกเปลี่ยนและสะท้อนคิดระหว่างอาจารย์: ความสำเร็จของการสอนโดยการสะท้อนคิด

การสะท้อนคิดเริ่มจากตนเอง

 • สะท้อนคิดจากตัวผู้สอนและตัวผู้เรียน
 • ตั้งคำถาม/ทบทวนตนเองเพื่อสะท้อนในการเรียนรู้
 • ทบทวนประเด็นปัญหา เพื่อการวางแผนภายใต้บริบทที่มี
 • เปิดใจ ยอมรับ สร้างทัศนคติต่อผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • ความพยายามในการค้นคว้าเพื่อเพิ่มทักษะความรู้
 • ศึกษาเทคนิคที่ตนเองมีและเทคนิคในการเรียนรู้
 • การเรียนรู้เทคนิคในการสอน การประยุกต์รูปแบบในการสอนที่เป็นรูปธรรม

การสะท้อนคิดจากผู้รู้

 • เปิดโอกาสในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
 • ชี้แนะแนวทาง และเป็นต้นแบบในการสอน
 • สร้างคู่มือในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
 • การได้ร่วมเรียนรู้กับผู้ที่รู้ สร้างความมั่นใจ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใหม่

การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียน

 • การเปิดใจยอมรับถึงปัญหา ให้ได้พูดคุยถึงปัญหา
 • ให้สะท้อนคิดถึงเป้าหมายของตนเอง เพื่อให้เกิดการกระตือรือร้น
 • การใช้ธรรมชาติของช่วงวัยในการสร้างพลัง กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว
 • การใช้บุคคลต้นแบบหรือสถานการณ์ในปัจจุบันที่สนใจในการเชื่อมโยงการเรียนรู้
 • ให้มองเห็นตนเองผ่านความคิดหรือการกระทำของตนเอง หรือความรู้สึกต่อการกระทำของตนเอง

การประเมินผู้เรียนเพื่อประเมินปัญหา

 • การใช้คำถามย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนตนเอง
 • การควบคุมสถานการณ์ให้ผู้เรียนไม่เกิดความกังวล หรือประหม่า
 • การยอมรับความคิดเห็น
 • การชี้แนะ และหาแหล่งช่วยเหลือ

การพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างการดำเนินการ

 • การมองย้อนกลับในประเด็นปัญหาจากตนเองสู่ผู้เรียน
 • การทำหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลหลายด้าน
 • การสร้างให้ผู้เรียนเกิดความวางใจ และการยอมรับในการประเมิน
 • การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

การประเมินถึงองค์ประกอบร่วมแห่งการเรียนรู้

 • การวางเป้าหมายของการเรียนรู้
 • การประเมินทักษะ
 • การใช้ Trigger ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

 

.๒ COPs ๒ การแลกเปลี่ยนและสะท้อนคิดของบุคลากร: การจัดการเกี่ยวกับการจัดจ้าง (พัสดุ)ในการบริการ 

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สำรวจความการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ของแต่ละปีงบประมาณ โดยแต่ละงานคาดการณ์จากการใช้งานจริง โดยให้กำหนดคุณสมบัติของพัสดุที่จะใช้ให้ชัดเจนว่าต้องการเท่าไหร่ อย่างไร
 • จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตามปีงบประมาณ
 • เมื่อได้รับงบประมาณจัดสรร เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างขอบเขตงานทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง

 

 

                                                                                 

 

การเตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 • เมื่อได้รับความเห็นชอบตามรายงานขอซื้อ/ขอจ้างจากหัวหน้าส่วนราชการแจ้ง
 • เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดหาตามวิธีการต่างๆ ได้แก่ วิธีตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา  วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์
 • คัดเลือกได้ตัวผู้ขาย/รับจ้าง แล้วให้คณะกรรมการฯ ทำการบันทึกสรุปผลรายงานการเสนอขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
 • ผู้อำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง จะพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง ได้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
 • งานพัสดุ แจ้งรับราคา และผู้ได้รับคัดเลือกมาทำสัญญา/บันทึกข้อตกลง
 • ผู้ขาย/รับจ้างส่งมอบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
 • เบิกจ่ายเงินชำระหนี้
 • คณะกรรมการตรวจรับ ส่งมอบสิ่งของ/งาน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อนำไปลงบัญชี/ลงทะเบียนการควบคุมทรัพย์สิน
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่ง/แจกจ่ายพัสดุไปยังหน่วยงานของผู้ใช้งาน(เบิก – จ่ายพัสดุ)
 •  การบำรุงรักษาพัสดุ ให้มีความคงทน/อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน
 •   ตรวจสอบพัสดุประจำปี ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
 •  การจำหน่ายพัสดุ (พัสดุใดหมดความจำเป็นใช้งาน หรือใช้งานสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสั่งจำหน่ายโดยวิธี ขาย/ทอดตลาด-แลกเปลี่ยน-โอน-แปรสภาพ-ทำลาย
 •  การจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ (สูญไปโดยมีตัวผู้รับผิด/สูญไปโดยมีตัวผู้รับผิด แต่ไม่สามารถชดใช้ตามเกณฑ์ความรับผิดทางแพ่ง/ มีตัวพัสดุอยู่ แต่ไม่สมควรจำหน่ายตามระเบียบ
 •  การจ่ายออกจากบัญชีทะเบียน
              

หมายเลขบันทึก: 644817เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2018 10:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2018 10:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท