ชีวิตที่พอเพียง 3091. ป้องกันและบำบัดกลุ่มอาการไฟมอด ด้วย KM 4.0


หนังสือ ถอดบทเรียนงานประชุมวิชาการ 18th HA National Forum : Inner Power, Together We Can , Vol 1 หน้า ๘๘ เรื่อง Burnout Syndrome : Prevention & Recovery  กระตุ้นให้ผมเขียนบันทึกนี้

และมีวิธีแก้ไขระดับบุคคล ๔ ข้อ   ระดับองค์กร ๖ ข้อ   ทั้งหมดเน้นไปที่เรื่องงาน และเรื่องค่าตอบแทน รางวัล  

ทำให้ผมคิดเพิ่มเติมจากในเอกสารว่า KM 4.0 ใช้ได้ทั้งกันและแก้ “ไฟมอด” ได้อย่างดี    โดย “หัวเชื้อ” ตัวยาคือ “คุณค่า”   หากได้ทำงานที่มีคุณค่า  และได้สัมผัสกับคุณค่าที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ    จิตใจจะโปร่งใสคึกคักไม่มีแฟบ   เพราะจะมีกิจกรรมที่คอยเติมความรู้สึกว่ากิจกรรมที่ทำมีคุณค่ายิ่งใหญ่อยู่เสมอ    แม้ “มูลค่า” (ค่าตอบแทน) จะไม่มาก   

KM 4.0 ในมิติหนึ่ง เป็นการ “จัดการคุณค่า”  Value Management     เริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายของกิจกรรม ทั้งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ วัดได้    ยกระดับขึ้นไปเป็นเป้าหมายเชิงนามธรรม หรือเชิงคุณค่า   และช่วยกันคิด ว่าจะประเมินผลเชิงคุณค่าได้อย่างไรบ้าง   

ในกระบวนการ KM 4.0   ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และจากผลงาน    จะมีการตีความสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในระดับรูปธรรม คือตัวผลงาน และความรู้ที่เพิ่มขึ้น    และตีความในระดับนามธรรม คือคุณค่าที่เกิดขึ้น ทั้งต่อองค์กร และต่อปัจเจก    นอกจากการตีความคุณค่าจะช่วยเสริมการเรียนรู้ระดับรูปธรรมแล้ว     ความเข้าใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจะช่วยหล่อเลี้ยงบำรุงจิตวิญญาณให้เอิบอิ่มสดชื่น มีพลังใจ ที่เรียกว่า Grit (1)

วิจารณ์ พานิช

๒ ม..ค. ๖๑

  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)